Teologi og Misjon

Søk studieplass

Bachelor

Teologi og Misjon

Studiet har som hovedmålsetning å utdanne og utruste til tjeneste og oppgaver innenfor kirke og kristent organisasjonsarbeid, både i Norge og i andre land. Studiet setter søkelyset på Bibelen, den kristne tro, og den kristne kirkes oppdrag nasjonalt og internasjonalt i møte med ulike livssyn og kulturer. Bachelorgraden tilbys både ved vår avdeling i Oslo og ved vår avdeling i København. Det vil være mulig for studenter i Oslo å ta deler av bachelorgraden i København – og omvendt. Ta kontakt med studieadministrasjonen for mer informasjon. Bachelor i teologi og misjon er et treårig studium på 180 studiepoeng. Studiet består av et grunnstudium i teologi på 50 studiepoeng og en videre fordypning i bibelfag, systematisk teologi og misjonsvitenskap på til sammen 60 studiepoeng. I tillegg inngår 20 studiepoeng ex.phil. og ex.fac. og 20 studiepoeng nytestamentlig gresk. De siste 30 studiepoengene kan du velge mellom valgeemner innenfor forskjellige teologiske disipliner.

Anbefalt studieløp:   
3. studieår vårTM2009 Misjon i kontekst 10 stpValgemne på 1500- eller
2500-nivå
(10 stp)
TM2010 Utvalgte tekster fra GT** eller TM2012 Salmenes bok 10 stp
3. studieår høstTM2003* Johannesevangeliet og Romerbrevet/evt. utveksling 10 stpValgemne på 1500- eller
2500-nivå
/ evt. utveksling
(10 stp)
Valgemne på 1500- eller
2500-nivå
/ evt. utveksling
(10 stp)
2. studieår vårTM2004 Nytestamentlig bibelteologi 10 stpTM2008 Misjonsteologi 10 stpTM1003
Nytestamentlige greske
tekster
(10 stp.)
2. studieår høstTM2006 Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekstEX1003 Examen facultatum 10 stpTM1002 Innføring i nytestamentlig gresk 10 stp
1. studieår vårRLE1003 Kristen tro, etikk og livstolkning 10 stpRLE1004 Verdensreligionene 10 stpRLE1007 Bibelfag 10 stp
1. studieår høstRLE1001 Innføring i Bibelen 10 stpEX1001 Examen philosophicum 10 stpRLE1002 Kirkehistorie og konfesjonskunnskap 10 stp

*Krever fullført TM1002 Innføring i nytestamentlig gresk og TM1003 Nytestamentlige greske tekster **Krever fullført TM1501 Gammeltestamenlig hebraisk For emnebeskrivelser, se studieplanen.

Du kan velge mellom følgende valgemner (emner som tilbys inneværende semester står i fet skrift):

Disiplin:Emne:
SpråkTM1501 Gammeltestamentlig hebraisk 20 stp
Praktisk teologiTM1506 Sjelesorg og diakoni 10 stp*
TM1510 Misjonspraksis med feltstudium 10 stp
TM1516 Internasjonalt internship 30 stp
PT1001 Introduksjon til praktisk teologi 10 stp
PT2004 Gudstjeneste- og menighetsledelse med praksis 10 stp
Det gamle testamenteTM2501 Deuteronomium 10 stp
Det nye testamenteTM2503 Innledning til NT og Galaterbrevet 10 stp
Systematisk teologiTM2504 Dogmatikkens og etikkens grunnlagsproblemer 10 stp
TM2513 Apologetikk og kirkens misjon 10 stp
TM2514 Kristen etikk i møte med tverrkulturelle utfordringer 10 stp
TM2516 Menneskesyn og gudsforståelse med utgangspunkt i Søren
Kierkegaards tenkning 10 stp
Religion og livssynTM2506 Livssyn og nyreligiøsitet 10 stp
TM2512 Jødedom 10 stp
RLE2005 Etikk i religionene og nyreligiøsitet 10 stp
RLE2006 Islam i kontekst 10 stp
KirkehistorieTM2507 Reformasjon og lutherdom 10 stp
TM2508 Ikke-vestlig kirkehistorie 10 stp
TM2511 Teologihistorie 10 stp
BacheloroppgaveTM2509 Bacheloroppgave 10 stp
TM2510 Bacheloroppgave 15 stp

* Obligatorisk undervisning, kan bare tas i semestre der emnet har undervisning

For emnebeskrivelser, se studieplanen.

Dette studiet har valgemner med praksis der du kan komme i kontakt med barn. Du må legge frem barneomsorgsattest fra politiet for å få adgang til disse emnene. Det fremgår av emnebeskrivelsene hvilke emner det gjelder. Mer informasjon om hvordan du får tak i attesten, samt frister, finner du på her.

Bachelorgraden i teologi og misjon kvalifiserer til ulike arbeidsoppgaver hvor kristen formidling står sentralt. Eksempler på dette er misjonærtjeneste, barne- og ungdomsarbeid og en rekke ulike stillinger innenfor kristne organisasjoner og kirkesamfunn. Studiet er også aktuelt for lærere, bibelskolelærere, forkynnere, misjonærer og frivillige menighetsarbeidere som ønsker mer kompetanse innenfor det teologiske fagområdet. Med tilleggsutdanning (se under Videre studier) kan du også få undervisningskompetanse i RLE/religion og etikk i norsk grunnskole og videregående skole.

Bachelorgraden i teologi og misjon kvalifiserer for opptak til master i teologi og misjon. Bachelorgraden kan bygges ut med et årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved en institusjon som tilbyr dette. Du vil da få tittelen adjunkt og ha undervisningskompetanse i RLE i grunnskolen og Religion og etikk i videregående skole. Merk at mange studiesteder krever et årsstudium i et annet undervisningsfag i tillegg for å gi opptak til årsstudium i PPU, samt at det fra og med studieåret 2019-2020 vil være krav til mastergrad ved opptak til PPU. Hvis du vurderer å bli prest i Den norske kirke, har FiH inngått en samarbeidsavtale med Misjonshøgskolen i Stavanger (MHS) om opptak på profesjonsstudiet i teologi ved MHS. Avtalen innebærer at du etter fullført bachelor- og mastergrad i teologi og misjon ved FiH kan søke opptak til praktisk-teologisk utdanning ved Misjonshøgskolen. Etter noe tilleggsutdanning ved MHS, vil du få en attest som bekrefter at du har en kompetanse som i innhold og omfang tilsvarer cand.theol.-graden, som igjen kan danne grunnlaget for ordinering til prestetjeneste etter Forskrift om tilsetting av menighetsprest (FOR 1988-06-17 nr 3361) §3. Hvor mye av studiene fra Fjellhaug som kan godkjennes, avhenger imidlertid av hvilke valgemner du har valgt på bachelor- og masternivå. Du bør derfor ta kontakt med studieadministrasjonen så tidlig som mulig i studieløpet hvis du vurderer presteutdannelse etter denne ordningen. Hvis du vurderer prestetjeneste i den danske kirke, kan du søke om å få ta bachelorgraden over fire år med tilleggsemner. Etter fire års studier ved FiH, vil man med 2 1/2 års tilleggsutdanning ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet kunne oppnå graden cand.theol. Mer informasjon om dette finner du på nettsiden til vår danske samarbeidspartner Dansk Bibel-Institut.

I emnet RLE1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet,  inngår et femukers studieopphold til enten Asia eller Øst-Afrika. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Studieturen til Asia vil ha et særlig fokus på buddhismen, mens studieturen til Øst-Afrika har et særlig fokus på islam. Høgskolen kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges til og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen. Studieturen inneværende studieår vil gå til Kenya. Mer informasjon om studieturen finner du her. Som ett av dine valgemner i bachelorgraden, normalt i tredje studieår, kan du også velge å gjennomføre et femukers feltstudium med misjonspraksis (emnet TM1510) i et misjonsland i enten Sør-Amerika, Afrika eller Asia. Se studieplanen for mer informasjon.

Dersom du er student ved FIH og vurderer å dra på utveksling har du ulike muligheter, avhengig av hvor lenge du har studert, hva du er interessert i, hvor du kunne tenke deg å reise og hvor lenge du ønsker å være borte. FIH har en utvekslingsavtale med All Nations Christians College nord for London, England. Er du interessert i andre lokasjoner eller skoler hjelper vi deg både med å finne aktuelle skoler og å navigere gjennom søknadsprosessen. Når du skal på utveksling er det også en del forberedelser som må gjøres, inkludert å søke om forhåndsgodkjenning av emnene du ønsker å ta i utlandet og å søke Lånekassen om støtte. Ta kontakt med internasjonaliseringskoordinator Marit Skinlo tidlig i prosessen for å finne ut om utveksling kan være aktuelt for deg, for å finne frem til muligheter og for å få veiledning om hva du må gjøre for å bli klar i tide til et utvekslingsopphold.

ERASMUS+

FIH fikk høsten 2015 innvilget ERASMUS Charter. Vårt ERASMUS Policy Statement for perioden 2015-2020 finner du her(nettsiden er på engelsk). Du kan også finne mer informasjon om innpassing av emner fra utenlandske læresteder (sider på norsk og engelsk). Etter hvert som skolen utvikler arbeidet med ERASMUS+ vil informasjon bli gjort tilgjengelig her. Erasmus Charter

Studere i Danmark?

Fjellhaug Internasjonale Høgskole har en egen avdeling i Danmark gjennom samarbeid med Dansk Bibel-lnstitut (DBI) i København. DBI ønsker å være et ressurssenter for menigheter, prester og kirkelige ledere. Instituttet har en klar misjonsrettet profil og samarbeider med flere organisasjoner med internasjonal virksomhet. FIUC-DK tilbyr vår norske bachelor i teologi og misjon. Gjennom denne samarbeidsformen oppnår vi flere fordeler: Det er mulig for danske studenter åta en norsk bachelor i teologi og misjon i Danmark og for norske FiH-studenter å gjennomføre noe av bachelor-utdanningen i København. Vi utveksler lærere i enkelte fag og utnytter institusjonenes spesialkompetanse, og vi arrangerer felles fagdager og forskningskonferanser. Studentrådene ved de to avdelingene samarbeider gjennom Øvre studentråd og får på den måten et kontaktnett utenfor Norge. Vi har samarbeidet om den danske avdelingen siden 2012, og vi opplever at dette har bidratt til en svært positiv utvikling ved både FiH og DBI. Du kan lese mer om Dansk Bibel-lnstitut på www.dbi.edu.

Finansiering

Lånekassen tilbyr støtte til de som ønsker å ta deler av utdanningen i utlandet. Se mer informasjon på Lånekassens nettsider. Dersom du velger en utdanning som gir rett til støtte og der undervisningsspråket ikke er engelsk kan du også ha rett på stipend fra Lånekassen for å ta forberedende språkkurs. Se Lånekassens nettsider for mer informasjon.

Tilrettelegging

Dersom du har behov for tilrettelegging på grunn av nedsatt funksjonsevne kan du også ha mulighet til å delta i internasjonalisering, inkludert utveksling. Ta kontakt med internasjonaliseringskoordinator/studieveileder studieveileder@fjellhaug.no for samtale om hva som kan være aktuelt og hvilke støtteordninger som finnes.

Forelesningskatalogen og studieplanen finner du på forsiden. Bla ned til «Verktøy for studentene», trykk på «Forelesningskataloger» eller «Studieplaner» og velg den som er relevant fra rullgardinen som kommer opp.

Nedenfor finner du en oversikt over emner som kan tas som enkeltemner. I utgangspunktet kan du kombinere emner fritt, men hvis du velger emner fra forskjellige årstrinn eller studieprogram, kan det forekomme overlapp i eksamens- og undervisningstidspunkter. I mange emner kan man velge mellom prosessorientert evaluering med oppgaveinnlevering og obligatorisk undervisning eller skoleeksamen uten obligatorisk undervisning. Dersom det er konflikt mellom to eksamener, kan dette løses ved å velge prosessorientert evaluering i det ene emnet. Enkelte emner har praksis der du kan komme i kontakt med barn. Du må legge frem barneomsorgsattest fra politiet for å få adgang til disse emnene. Det fremgår av emnebeskrivelsene hvilke emner det gjelder. Mer informasjon om hvordan du får tak i attesten, samt frister, finner du her.

Studium:Emnekode:Emnenavn:Stp:Undervisning:
BTM/KRD/KRLE/BIMIRLE1001Innføring i Bibelen10Høst
BTM/KRD/KRLERLE1002Kirkehistorie og konfesjonskunnskap10Høst
BTM/KRD/KRLE/BIMIRLE1003Kristen tro, etikk og livstolkning10Vår
BTM/KRD/KRLERLE1004Verdensreligionene10Vår
BTM/KRD/2KRLERLE1007Bibelfag10Vår
BIMIBM1001Innføring i misjonsvitenskap10Høst
BIMITM1506Sjelesorg og diakoni10Høst (krever oppmøte til forelesning)
BTM/KRD/KRLEEX1001Examen philosophicum10Høst
BTMTM1002Innføring i nytestamentlig gresk10Høst
BTMTM1003Nytestamentlige greske tekster10Vår
BTMTM2001GT og misjon10Vår
BTMTM2003Johannesevangeliet og Romerbrevet*10Høst
BTMTM2004Nytestamentlig bibelteologi10Vår
BTMTM2005Nytestamentlig samtidshistorie og teologihistorie10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2006Jesus Kristus i Bibelen, bekjennelse og kontekst10Høst
BTM/BIMITM2008Misjonsteologi10Vår
BTM/BIMITM2009Misjon i kontekst10Vår
BTMTM2010Utvalgte tekster fra GT10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM1501Gammeltestamentlig hebraisk20Kontakt studieadministrasjonen
BTM/BIMITM1506Sjelesorg og diakoni10Høst
BTM/BIMITM1510Misjonspraksis med feltstudium10Vår (oppmeldingsfrist 1. november)
BTMTM1513Kristen åndelighet10Høst og vår
BTMTM1514Barn, unge og kristen tro10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2501Deuteronomium**10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2502Markusevangeliet og 1. Peters brev*10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2503Innledning til NT og Galaterbrevet1*10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2504Dogmatikkens og etikkens grunnlagsproblemer10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2505Teologisk antropologi10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2506Livssyn og nyreligiøsitet10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2507Reformasjon og lutherdom10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2508Ikke-vestlig kirkehistorie10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2511Teologihistorie10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2512Jødedom10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2513Apologetikk og kirkens misjon10Kontakt studieadministrasjonen
BTMTM2514Kristen etikk i møte med tverrkulturelle utfordringer10Kontakt studieadministrasjonen

*Forutsetter bestått TM1001 Nytestamentlig gresk 20 stp, eventuelt både TM1002  Innføring i nytestamentlig gresk og TM1003 Nytestamentlige greske tekster eller tilsvarende.
**Forutsetter bestått TM1501 Gammeltestamentlig hebraisk 20 stp. eller tilsvarende.

De fleste emner som har klausureksamen som en mulig eksamensform, kan også gjennomføres off campus. Det betyr at du har muligheten til å lese emnet på egen hånd uten å følge undervisning, men likevel gå opp til eksamen sammen med de ordinære studentene. Ta kontakt med opptaksansvarlig for mer informasjon:

Studiested:

Oslo eller København

Undervisningsspråk:

Norsk/dansk

Studiepoeng:

180

Antall semestre:

6

Oppstart og søknadsfrist :

Avdeling Oslo: Oppstart: Høst Søknadsfrist: 15. april (1. mars for enkelte grupper)   Avdeling København: Oppstart: Høst (partallsår) Søknadsfrist: 15. april for søkere med realkompetanse og utenlandsk gymnasial utdannelse, 1. juli for øvrige Informasjon for danske søkere

Opptakskrav:
Avgifter:

I tillegg til semesteravgift til SiO, er det en studieavgift. Oversikt over avgifter finner du her.