Opptak til studier på Fjellhaug skjer enten via Samordna Opptak eller lokalt opptak. Hvilken opptakstype som gjelder for det studiet du ønsker å søke på finner du under det enkelte studium.

1. Logg inn på Søknadsweb

Gå til https://fih.fjellhaug.no/soknadsweb. Tast inn ditt fødselsnummer (11 siffer) og besvar sikkerhetsspørsmålet. Har du ikke et norsk fødselsnummer, klikker du på knappen Login for søkere uten norsk fødselsnummer, og deretter på Registrer utenlandsk søker. Fyll ut skjemaet for å få tilsendt passord for pålogging.

2. Registrer deg som søker og opprett eller få tilsendt PIN-kode

Hvis du har logget inn i Studentweb eller Søknadsweb på FiH tidligere, kan du bruke samme PIN-kode til å logge deg inn her. Bruk knappen Send PIN-kode med e-post hvis du har glemt koden din. For å opprette ny kode, trykk på lenken Opprett PIN-kode for bruk i SøknadsWeb

Login

.Hvis du ikke er registrert i basen vår fra før, må du først registrere deg som ny bruker. Oppgi fødselsnummer, navn, e-postadresse og statsborgerskap og velg en PIN-kode for innlogging på Søknadsweb.

Registrering

3. Oppgi kontaktinformasjon og sjekk om du er registret med generell studiekompetanse

Oppgi din postadresse, telefonnummer (helst mobilnummer) og e-post-adresse. OBS! Er du bosatt i utlandet, klikk på lenken Bruk internasjonalt format i stedet før du oppgir adresse. Før du klikker på Neste, bør du sjekke om du er registrert med generell studiekompetanse. Hvis du tidligere har søkt opptak til høyere utdanning via Samordna opptak eller lokalt til FiH, vil din generelle studiekompetanse sannsynligvis allerede være registrert i vår base. Dette sjekker du nederst på siden:

Målform

Hvis du er registrert med generell studiekompetanse, trenger du ikke å sende papirer til oss, med mindre du søker studier på masternivå.

4. Registrer søknad

FiH har to avdelinger: Oslo og København. Klikk på avdelingen du ønsker å søke ved. Velg deretter hvilket semester (vår/høst) du ønsker å søke ved å klikke:

Avdeling

Klikk deretter på rullegardinmenyen for å velge det studiet du ønsker å søke på. Søker du enkeltemner, kan du skrive i merknadsfeltet hvilke emner du ønsker å ta. Du kan også vente med dette til du semesterregistrerer deg (se pkt 8).

Søknadsalternativer

5. Opplasting av dokumenter

Hvis du allerede er registrert med generell studiekompetanse (GSK) og søker studier på bachelor/årsstudium-nivå, trenger du ikke å laste opp noen dokumenter (se pkt. 3). Hva må jeg laste opp?

Har du ikke innskannede kopier tilgjengelig når du søker, kan du logge deg inn i Søknadsweb og laste opp dokumenter senere, men husk at vi ikke kan behandle søknaden før vi har fått dokumentene dine. Du kan også sende dokumenter i posten til Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Opptakskontoret, Sinsenveien 15, 0572 Oslo, eller per e-post til opptakskontoret. Send kopier, ikke originaler (innsendte dokumenter returneres ikke). Du kan bli bedt om å fremvise originalene etter studiestart.

6. Når får jeg svar?

Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Du får svar på søknaden din i løpet av ca. 1 uke hvis du har søkt på bakgrunn av generell studiekompetanse. Har du søkt om opptak basert på realkompetanse, er det en behandlingstid på 4–6 uker fra vi har mottatt komplett dokumentasjon fra deg.

7. Ta imot studieplassen

Når søknaden er ferdig behandlet, får du et brev med tilbud om studieplass fra FiH. Du må takke ja til tilbudet for å bli tatt opp som student. Du kan registrere svaret ditt på Søknadsweb.

8. Semesterregistrer deg og betal studieavgift

Veiledning for hvordan du semesterregistrerer deg, finner du i studiehåndboka. Normalt vil det være mulig å semesterregistrere deg allerede noen uker før semesterslutt semesteret før. Det kan ta noen dager fra vi har mottatt ditt svar til du får tilgang til semesterregistrering. Alle studenter får tilsendt faktura for studieavgift, som må betales innen oppgitt frist. Hvis du skal ta mindre enn 30 studiepoeng per semester, må du gi oss beskjed om dette, slik at vi kan sende deg en faktura på redusert studieavgift.

Hvis du oppfyller følgende krav kan du søke om opptak til studier på lavere grads nivå (bachelor-studier og årsstudier) basert på realkompetanse:

  • Har ikke generell studiekompetanse.
  • Fyller 25 år eller mer det året du søker.

Realkompetanse gir adgang til et enkeltstudium. Om du får et positivt vedtak på realkompetanse for ett studium gir det deg derfor ikke automatisk adgang til andre studier ved samme institusjon, eller til studier ved andre institusjoner.

Hva må jeg sende inn?

For å få opptak basert på realkompetanse må du dokumentere følgende:

1. Språkkunnskaper i norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk

Kravene til språkkunnskaper varierer noe, avhengig av hva du ønsker å studere. Kravene er beskrevet nedenfor under overskriften «Hva er kravene til språkkunnskaper?». Språkkunnskapene kan dokumenteres på følgende måter:

  • Bestått norsk på VG3-nivå (363 timer) og engelsk på VG1-nivå (140 timer) eller tilsvarende fag fra nordisk videregående skole/gymnas. Engelskkravet kan også oppfylles med beståtte skolefag fra land utenfor Norden. Se informasjon om det enkelte land på Samordna Opptaks nettsider.
  • Oppfylt norsk- og engelskkravene i GSU-listen
  • Dokumentasjon på bestått grunnskole fra land som ikke har krav til engelsk språktest på GSU-listen vil normalt oppfylle kravene til engelskferdigheter
  • Alternativ dokumentasjon enn det som er nevnt ovenfor vil også bli vurdert

Dersom du ikke har oppfylt språkkravene ved kulepunkt en eller to ovenfor må du i tillegg til dokumentasjon på språkkunnskaper levere en egenvurdering av språkferdighetene dine med utgangspunkt i Europarådets europeiske rammeverk for språk. Lag gjerne ditt eget språkpass (Language Passport) som du legger ved søknaden.

2. Minst 5 års heltids utdanning, yrkespraksis/omsorgsarbeid eller tilsvarende

Praksiskravet kan oppfylles med lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning utover grunnskolenivå, militær- eller siviltjeneste, omsorg for egne barn eller annet omsorgsarbeid i hjemmet. Yrkespraksis beregnes på samme måte som for praksiskravet til 23/5-regelen. Deltidsarbeid kan regnes om etter gjeldende regler. Yrkespraksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten må inneholde startdato og sluttdato for arbeidsforholdet, stillingsprosent eller antall timer pr uke og informasjon om arbeidets art. Militærtjeneste dokumenteres med tjenestebevis. Omsorg for egne barn dokumenteres med bostedsattest for deg og barna.

3. Motivasjonsbrev/egenvurdering

Med søknaden skal det også følge et eget brev der du gjør rede for din motivasjon for å søke, hva du tror studiet vil kreve av deg, og argumenterer for hvorfor du har de nødvendige faglige forutsetningene for å gjennomføre studiet.

Hvordan søker jeg?

Du søker på vanlig måte gjennom Samordna opptak eller lokalt opptak. For studier med søknadsfrist 15. april må du søke innen 1. mars for å være sikker på at søknaden blir behandlet. Realkompetansesøknader som kommer inn etter dette tidspunktet, vil bli behandlet hvis vi har kapasitet til det.

Hvis du har søkt via Samordna opptak, vil du få et følgeskjema i posten med beskjed om å sende papirene dine til oss. Hvis du søker på skjema for lokalt opptak, sender du papirene sammen med søknadsskjemaet. Vi tar kontakt hvis dokumentasjonen du har sendt inn ikke er tilstrekkelig for å få søknaden behandlet.

Når vi har mottatt papirene fra deg, vil vi vurdere om du har de nødvendige forutsetningene for å fullføre studiet du har søkt på. Du vil få et brev fra oss med beskjed om hvorvidt du er tilkjent realkompetanse for studiet. Det betyr at du kan konkurrere om studieplasser på lik linje med studenter som har generell studiekompetanse. Når resultatet av opptaket er klart, vil du få beskjed om du har fått studieplass eller ikke.

Hva er kravene til språkkunnskaper?

Det er gjort en vurdering av hva som er gode nok språklige ferdigheter for å kunne gjennomføre studiet, både når det gjelder skriveferdigheter, lytte- og leseferdigheter og muntlig produksjon og interaksjon. Nedenfor er en kort beskrivelse av kravene. FIH har valgt å referere til det europeiske rammeverket for språk. For utdypende informasjon om innholdet på de ulike nivåene, se Europarådets egen beskrivelse.

Skriveferdigheter: Minst tilsvarende nivå B2 i norsk, svensk, dansk elller engelsk for alle studier.

Lytte- og leseferdigheter:

    • For studier/emner som undervises på norsk, svensk eller dansk lytte- og leseferdigheter minst tilsvarende nivå B2 i ett av disse språkene og leseferdigheter minst tilsvarende nivå B1 i engelsk dersom emnet/studiet har engelskspråklig pensum
    • For studier/emner som undervises på engelsk lytte- og leseferdigheter tilsvarende minst nivå B2 i engelsk

Muntlig produksjon og interaksjon: For studier/emner med formelle krav til aktiv deltakelse i undervisningen, gruppearbeid og lignende, samt praksisstudier nivå B2 i muntlig produksjon og interaksjon i norsk, svensk eller dansk. Dersom undervisnings- og arbeidsspråket på studiet/emnet er engelsk kreves i stedet nivå B2 i engelsk muntlig produksjon og interaksjon.

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo