Studier

Fjellhaug Internasjonale Høgskole er en akkreditert høyskole som tilbyr årsstudier og studier på bachelor-og mastergradsnivå.

Opptak til studier på Fjellhaug skjer enten via Samordna Opptak eller lokalt opptak. Hvilken opptakstype som gjelder for det studiet du ønsker å søke på finner du under det enkelte studium.

Gå til Samordna Opptak (ekstern nettside) og følg instruksene. Der finner du også informasjon om hva som kreves for å være kvalifisert til opptak på bachelerograder, årsstudier og studier på tilsvarende nivå.


Hvordan søker jeg?

For å søke lokalt opptak må man gjøre følgende:

 • Gå inn på søknadsweb og velg Fjellhaug Internasjonale Høgskole som vist under. Trykk fortsett.
 • Deretter velger du ønsket påloggingsmetode. Om man har en bruker i Feide kan man bruke dette uavhengig om man er norsk eller utenlandsk statsborger og uavhengig av hvilken institusjon du har fått denne gjennom. Om man ikke har Feidetilgang er man nødt til å bruke ID-porten om man er norsk statsborger eller bruke en av de to nederste metodene om man ikke er norsk statsborger.
 • Fyll ut informasjonen i profilen din som anvist og gå videre. Nederst i profilen din kan du se om generell studiekompetanse allerede er registrert på deg. Dette er nyttig å ha i mente når man kommer til punktet der man eventuelt skal legge ved dokumenter.
 • På neste side vil du få mulighet til å velge hvilken avdeling du vil søke opptak på. Trykk søk på den avdelingen du vil søke på. Merk! Her vil det variere hvilke studieprogram og avdelinger som er tilgjengelige for søking.
 • På søknadsiden kan man velge opptil tre alternativer. Her legger man til alternativer ved å velge til på listen. Husk å trykke legg til for hvert ønske du legger til. Du kan også organisere prioriteringen din som du ønsker.
 • Når du trykker "Send inn søknad" vil søknaden bli sendt og en bekreftelsesmail lik den under vil komme som et bevis på dette.
 • Selv om søknaden er registrert er det fortsatt mulig at du må sende inn dokumenter. Om du i profilen er registrert med generell studiekompetanse trenger du ikke laste opp eget bevis på dette og kan hoppe over om søknaden gjelder høyere utdanning av lavere grad. Dette gjelder årsstudium eller bachelor. Ellers må du her laste opp dokumentasjon på det som kreves for å komme inn på studiet du søker.
 • Når du har lastet opp dokumentene vil du få en kvittering på ferdig utfylt søknad

Når får jeg svar?

Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Du får svar på søknaden din i løpet av ca. 1 uke hvis du har søkt på bakgrunn av generell studiekompetanse. Har du søkt om opptak basert på realkompetanse, er det en behandlingstid på 4–6 uker fra vi har mottatt komplett dokumentasjon fra deg.

Når søknaden er ferdig behandlet, får du et brev med tilbud om studieplass fra FiH. Du må takke ja til tilbudet for å bli tatt opp som student. Du kan registrere svaret ditt på Søknadsweb.

Veiledning for hvordan du semesterregistrerer deg, finner du i studiehåndboka. Normalt vil det være mulig å semesterregistrere deg allerede noen uker før semesterslutt semesteret før. Det kan ta noen dager fra vi har mottatt ditt svar til du får tilgang til semesterregistrering. Alle studenter får tilsendt faktura for studieavgift, som må betales innen oppgitt frist. Hvis du skal ta mindre enn 30 studiepoeng per semester, må du gi oss beskjed om dette, slik at vi kan sende deg en faktura på redusert studieavgift.

Hvilke studier har lokalt opptak ved FIH?

Følgende studier har lokalt opptak for øyeblikket:

Oslo:

 • Enkeltemner RLE/teologi og misjon bachelornivå
 • Master i teologi og misjon
 • Enkeltemner masternivå

Det er tre måter å oppnå generell studiekompetanse på:

1. 3-årig videregående utdannelse

Du har generell studiekompetanse hvis du (1) har fullført og bestått 3-årig videregående utdannelse og (2) har fått karakteren 2 eller bedre i følgende fag:

Kunnskapsløftet:Reform 94:
Norsk393 årstimerNorsk14 uketimer
Engelsk140 årstimerEngelsk5 uketimer
Samfunnsfag84 årstimerSamfunnslære2 uketimer
Historie140 årstimerNyere historie4 uketimer
Matematikk224 årstimerMatematikk5 uketimer
Naturfag140 årstimerNaturfag5 uketimer

For oversikt over hvordan kravene til generell studiekompetanse oppfylles med eldre videregående utdannelse, se www.samordnaopptak.no.

Generell studiekompetanse dokumenteres normalt med vitnemål fra videregående skole.

2. Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen

Hvis du er over 23 år, tilfredsstiller fagkravene i tabellen over og har 5 års praksis, har du generell studiekompetanse etter 23/5-regelen. Praksiskravet kan oppfylles med arbeid, omsorgsarbeid, militær/siviltjeneste eller utdanning. Mer om informasjon om hvordan praksiskravet beregnes finner du på www.samordnaopptak.no.

3. Generell studiekompetanse basert på høyere utdanning

Hvis du har fullført ett studium med varighet på minst ett år, eller to studier med varighet på minst et halvt år, og du er tatt opp på grunnlag av en av unntaksbestemmelsene i opptaksforskriftens kapittel 3 (f.eks. realkompetanse), har du generell studiekompetanse. Hvis studiet har foregått på et annet språk enn norsk, må du i tillegg bestå norskkravet.

Kan jeg få generell studiekompetanse med utdanning fra utlandet?

Hvis du har fullført og bestått videregående utdanning i et annet land enn Norge, kan du også få generell studiekompetanse. Imidlertid er det i de fleste tilfeller nødvendig å bestå tilleggskrav.

De nordiske landene

Hvis du har fullført og bestått 3-årig videregående skole i ett av de nordiske landene på et program som gir generell adgang til høyere utdanning i hjemlandet, har du også generell studiekompetanse i Norge.

Resten av verden

Forskjellige land har forskjellige utdanningssystemer. Du må ha bestått videregående utdanning fra hjemlandet. Noen land har kortere videregående utdanning enn Norge. For disse landene er det krav om ett eller to års høyere utdanning i tillegg.

For noen land er nivået på engelskundervisningen i grunnskole og videregående skole lavere enn i Norge. Søkere fra disse landene må oppfylle engelskkravet til generell studiekompetanse på én av følgende måter:

Søkere fra land utenfor Norden må i tillegg bestå norskkravet til høyere utdanning:

 • Bestått eksamen i norsk på Vg3-nivå
 • Bestått eksamen fra Trinn 3 for utenlandske studenter ved universitetene
 • Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Test i norsk – høyere nivå, skriftlig («Bergenstesten») med minst 450 poeng eller karakteren Bestått (ny karakterskala fra og med oktober 2009)
 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge med resultat B2 på alle fire delprøver

Oversikt over hvilke land som har krav om tilleggsutdanning/krav om engelsktest finner du på Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (GSU-listen).

Søknadsfrist for studenter som søker opptak basert på utdanning fra land utenfor Norden, er 1. mars for studier som har ordinær søknadsfrist 15. april.

Kan jeg få opptak uten generell studiekompetanse?

 • Søkere som fyller 25 år eller mer i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke opptak basert på realkompetanse.
 • Søkere som ikke fyller mer enn 24 år i opptaksåret, og som kan dokumentere at det ikke har vært mulig, på grunn av varig sykdom, funksjonshemming eller lignende, å tilfredsstille enkelte av de kravene som normalt blir stilt for å bli tilkjent generell studiekompetanse, kan søke om dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse (se Forskrift om opptak til høyere utdanning (FOR 2017-01-06 nr 13) § 3–2).

Søknadsfrist for både realkompetanse og dispensasjon er 1. mars for studier som har ordinær søknadsfrist 15. april. Du må kunne godtgjøre at du har de nødvendige forutsetningene for å fullføre studiet.

Hvis du oppfyller følgende krav kan du søke om opptak til studier på lavere grads nivå (bachelor-studier og årsstudier) basert på realkompetanse:

 • Har ikke generell studiekompetanse.
 • Fyller 25 år eller mer det året du søker.

Realkompetanse gir adgang til et enkeltstudium. Om du får et positivt vedtak på realkompetanse for ett studium gir det deg derfor ikke automatisk adgang til andre studier ved samme institusjon, eller til studier ved andre institusjoner.

Hva må jeg sende inn?

For å få opptak basert på realkompetanse må du dokumentere følgende:

1. Språkkunnskaper i norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk

Kravene til språkkunnskaper varierer noe, avhengig av hva du ønsker å studere. Kravene er beskrevet nedenfor under overskriften «Hva er kravene til språkkunnskaper?». Språkkunnskapene kan dokumenteres på følgende måter:

 • Bestått norsk på VG3-nivå (363 timer) og engelsk på VG1-nivå (140 timer) eller tilsvarende fag fra nordisk videregående skole/gymnas. Engelskkravet kan også oppfylles med beståtte skolefag fra land utenfor Norden. Se informasjon om det enkelte land på Samordna Opptaks nettsider.
 • Oppfylt norsk- og engelskkravene i GSU-listen
 • Dokumentasjon på bestått grunnskole fra land som ikke har krav til engelsk språktest på GSU-listen vil normalt oppfylle kravene til engelskferdigheter
 • Alternativ dokumentasjon enn det som er nevnt ovenfor vil også bli vurdert

Dersom du ikke har oppfylt språkkravene ved kulepunkt en eller to ovenfor må du i tillegg til dokumentasjon på språkkunnskaper levere en egenvurdering av språkferdighetene dine med utgangspunkt i Europarådets europeiske rammeverk for språk. Lag gjerne ditt eget språkpass (Language Passport) som du legger ved søknaden.

2. Minst 5 års heltids utdanning, yrkespraksis/omsorgsarbeid eller tilsvarende

Praksiskravet kan oppfylles med lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning utover grunnskolenivå, militær- eller siviltjeneste, omsorg for egne barn eller annet omsorgsarbeid i hjemmet. Yrkespraksis beregnes på samme måte som for praksiskravet til 23/5-regelen. Deltidsarbeid kan regnes om etter gjeldende regler. Yrkespraksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten må inneholde startdato og sluttdato for arbeidsforholdet, stillingsprosent eller antall timer pr uke og informasjon om arbeidets art. Militærtjeneste dokumenteres med tjenestebevis. Omsorg for egne barn dokumenteres med bostedsattest for deg og barna.

3. Motivasjonsbrev/egenvurdering

Med søknaden skal det også følge et eget brev der du gjør rede for din motivasjon for å søke, hva du tror studiet vil kreve av deg, og argumenterer for hvorfor du har de nødvendige faglige forutsetningene for å gjennomføre studiet.

Hvordan søker jeg?

Du søker på vanlig måte gjennom Samordna opptak eller lokalt opptak. For studier med søknadsfrist 15. april må du søke innen 1. mars for å være sikker på at søknaden blir behandlet. Realkompetansesøknader som kommer inn etter dette tidspunktet, vil bli behandlet hvis vi har kapasitet til det.

Hvis du har søkt via Samordna opptak, vil du få et følgeskjema i posten med beskjed om å sende papirene dine til oss. Hvis du søker på skjema for lokalt opptak, sender du papirene sammen med søknadsskjemaet. Vi tar kontakt hvis dokumentasjonen du har sendt inn ikke er tilstrekkelig for å få søknaden behandlet.

Når vi har mottatt papirene fra deg, vil vi vurdere om du har de nødvendige forutsetningene for å fullføre studiet du har søkt på. Du vil få et brev fra oss med beskjed om hvorvidt du er tilkjent realkompetanse for studiet. Det betyr at du kan konkurrere om studieplasser på lik linje med studenter som har generell studiekompetanse. Når resultatet av opptaket er klart, vil du få beskjed om du har fått studieplass eller ikke.

Hva er kravene til språkkunnskaper?

Det er gjort en vurdering av hva som er gode nok språklige ferdigheter for å kunne gjennomføre studiet, både når det gjelder skriveferdigheter, lytte- og leseferdigheter og muntlig produksjon og interaksjon. Nedenfor er en kort beskrivelse av kravene. FIH har valgt å referere til det europeiske rammeverket for språk. For utdypende informasjon om innholdet på de ulike nivåene, se Europarådets egen beskrivelse.

Skriveferdigheter: Minst tilsvarende nivå B2 i norsk, svensk, dansk eller engelsk for alle studier.

Lytte- og leseferdigheter:

  • For studier/emner som undervises på norsk, svensk eller dansk lytte- og leseferdigheter minst tilsvarende nivå B2 i ett av disse språkene og leseferdigheter minst tilsvarende nivå B1 i engelsk dersom emnet/studiet har engelskspråklig pensum
  • For studier/emner som undervises på engelsk lytte- og leseferdigheter tilsvarende minst nivå B2 i engelsk

Muntlig produksjon og interaksjon: For studier/emner med formelle krav til aktiv deltakelse i undervisningen, gruppearbeid og lignende, samt praksisstudier nivå B2 i muntlig produksjon og interaksjon i norsk, svensk eller dansk. Dersom undervisnings- og arbeidsspråket på studiet/emnet er engelsk kreves i stedet nivå B2 i engelsk muntlig produksjon og interaksjon.