Oppdatert 29.07.2020

  Vi er glade for å kunne tilby undervisning på campus høsten 2020. Vi er opptatt av smittevern og kommer til å jobbe hardt for å sikre at vi alle kan overholde prinsippene for godt smittevern både i oppstartsuken og gjennom semesteret:

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God (hånd- og hoste-) hygiene
  • Redusert kontakt mellom personer (hold minst en meters avstand)

  Det er opprettet en midlertidig forskrift for å sikre at tiltak som hindrer spredningen av Covid-19 i så liten grad som mulig skal påvirke studentenes gjennomføring, og for å skape forutsigbarhet i studiesituasjonen.

  De viktigste datoene du må forholde deg til ligger i akademisk kalender. I tillegg må du lese grundig all informasjon som legges i emnene og studieinformasjon i Canvas, studieplaner og lover og forskrifter.

  Høstsemesteret 2020

  17.-21. august (uke 34)

  Semesterstart/oppstartsuke

  25. august

  1. september

  Frist for semesterregistrering for eksisterende studenter

  Frist for oppmelding til ny og utsatt eksamen i emner som hadde ordinær eksamen våren 2020


  15. september

  Frist for betaling av semesteravgift

  Frist for oppmelding ordinær eksamen

  Frist for semesterregistrering for nye studenter

  Uke 39

  Ny og utsatt eksamen

  Innen 20. september

  30. nov.-22. des. (uke 49-52)

  Frist for valg av studenter til ulike verv

  Eksamensperiode

  1. desember

  Frist for oppmelding til valgemner med prosessorientert vurdering våren 2020

  15. desember

  Frist for innlevering av masteravhandling

  22. desember (uke 52)

  Semesterslutt

  Vårsemesteret 2021

  4. januar (uke 1)

  Semesterstart/første undervisningsdag

  1. februar

  Frist for betaling av semesteravgift og studieavgift

  Frist for semesterregistrering for eksisterende og nye studenter

  Frist for oppmelding til ny og utsatt eksamen i emner som hadde ordinær eksamen høsten 2020


  Uke 9

  Frist for oppmelding ordinær eksamen

  Ny og utsatt eksamen

  1. mars

  Søknadsfrist for studier i Samordna opptak for å søke tidlig opptak eller særskilt vurdering, søkere med utenlandsk videregående utdanning (ikke Norden) og søkere som søker med realkompetanse

  27. mars- 5. april

  Påskeferie, undervisning starter tirsdag etter påske

  15. april

  Søknadsfrist for studier i Samordna opptak  15. mai

  Søknadsfrist for studier til lokale opptak for søkere med utenlandsk videregående utdanning fra land utenfor Norden, søkere som søker med realkompetanse og søkere til studier på masternivå med annet opptaksgrunnlag enn bachelorgrad/cand. mag.-grad

  Frist innlevering masteravhandling

  10. mai-4. juni (uke 19-22)

  Eksamensperiode

  20. mai

  Frist for oppmelding til valgemner med prosessorientert vurdering høsten 2021

  4. juni (uke 22)

  15. juni

  Semesteravslutning

  Siste frist innlevering masteravhandling

  1. juli

  Søknadsfrist for lokale opptak til studier på masternivå på grunnlag av bachelorgrad/cand.mag.-grad. Ordinær søknadsfrist for studier ved FIH-AAR og FIH-CPH.

  Dersom du er student ved FIH og vurderer å dra på utveksling har du ulike muligheter, avhengig av hvor lenge du har studert, hva du er interessert i, hvor du kunne tenke deg å reise og hvor lenge du ønsker å være borte.

  FIH har en utvekslingsavtale med All Nations Christians College nord for London, England, og Freie Theologische Hochschule (FTH), Gieβen i Tyskland.Er du interessert i andre lokasjoner eller skoler hjelper vi deg både med å finne aktuelle skoler og å navigere gjennom søknadsprosessen.

  Når du skal på utveksling er det også en del forberedelser som må gjøres, inkludert å søke om forhåndsgodkjenning av emnene du ønsker å ta i utlandet og å søke Lånekassen om støtte.

  Ta kontakt med internasjonaliseringskoordinator Marit Skinlo tidlig i prosessen for å finne ut om utveksling kan være aktuelt for deg, for å finne frem til muligheter og for å få veiledning om hva du må gjøre for å bli klar i tide til et utvekslingsopphold.

  ERASMUS+

  FIH fikk høsten 2015 innvilget ERASMUS Charter. Dette betyr at studenter som reiser til en annen institusjon som også har ERASMUS+, får økonomisk støtte og mange fordeler ved studieoppholdet. Se utdanningiverden og ANSA for mer informasjon om ERASMUS+ programmet.

  Vårt ERASMUS Policy Statement for perioden 2014-2020 finner du her (nettsiden er på engelsk).

  Side: 1 / 1Zoom 100%wp-pdf.com

  Du kan også finne mer informasjon om innpassing av emner fra utenlandske læresteder (sider på norsk og engelsk).

  Etter hvert som skolen utvikler arbeidet med ERASMUS+ vil informasjon bli gjort tilgjengelig her. Ta gjerne kontakt med Studieveileder for en prat om utenlandsopphold.

  Finansiering

  Lånekassen tilbyr støtte til de som ønsker å ta deler av utdanningen i utlandet. Se mer informasjon på Lånekassens nettsider. Dersom du velger en utdanning som gir rett til støtte og der undervisningsspråket ikke er engelsk kan du også ha rett på stipend fra Lånekassen for å ta forberedende språkkurs. Se Lånekassens nettsider for mer informasjon.

  Tilrettelegging

  Dersom du har behov for tilrettelegging på grunn av nedsatt funksjonsevne kan du også ha mulighet til å delta i internasjonalisering, inkludert utveksling. Ta kontakt med internasjonaliseringskoordinator/studieveileder studieveileder@fjellhaug.no for samtale om hva som kan være aktuelt og hvilke støtteordninger som finnes.

  Studere i Danmark?

  Fjellhaug Internasjonale Høgskole har en egen avdeling i Danmark gjennom samarbeid med Dansk Bibel-lnstitut (DBI) i København.

  DBI ønsker å være et ressurssenter for menigheter, prester og kirkelige ledere. Instituttet har en klar misjonsrettet profil og samarbeider med flere organisasjoner med internasjonal virksomhet.

  FIUC-DK tilbyr vår norske bachelor i teologi og misjon. Gjennom denne samarbeidsformen oppnår vi flere fordeler: Det er mulig for danske studenter åta en norsk bachelor i teologi og misjon i Danmark og for norske FiH-studenter å gjennomføre noe av bachelor-utdanningen i København.

  Vi utveksler lærere i enkelte fag og utnytter institusjonenes spesialkompetanse, og vi arrangerer felles fagdager og forskningskonferanser. Studentrådene ved de to avdelingene samarbeider gjennom Øvre studentråd og får på den måten et kontaktnett utenfor Norge.

  Vi har samarbeidet om den danske avdelingen siden 2012, og vi opplever at dette har bidratt til en svært positiv utvikling ved både FiH og DBI.

  Du kan lese mer om Dansk Bibel-lnstitut på www.dbi.edu.

  Contact Information: Student Exchange and Internationalization

  For inquiries regarding student exchange and internationalization, please contact Student Adviser, phone (+47) 46 54 00 92 or email: studieveileder@fjellhaug.no. You may also consult our page on ECTS credit allocation and credit transfer.

  FIH tilbyr studentombud i samarbeid med Høyskolen Kristiania, NLA Høgskole, Høgskolen i Molde, Dronning Mauds Minne Høgskole og VID.

  Studentombudet heter Marit Elizabeth Sand Solvik og har kontor på Høyskolen Kristiania.

  Kontaktinformasjon:

  E-post: studentombudet@fjellhaug.no.

  Mobil: (+47) 982 89 226. Send sms eller legg igjen beskjed på svareren om du ikke får svar, studentombudet tar kontakt med deg innen to virkedager.

  Studentombudet har kontor i Kirkegata 20, nesten i krysset Kirkegata/Prinsens gate, 5. etasje. Avtal tid på forhånd.

  https://www.instagram.com/studentombud

  Hvis du har tatt høyere utdanning ved et annet lærested, kan du søke om godkjenning av denne utdanningen slik at den kan brukes som en del av studiet ved FiH. Basert på en slik godkjenning kan du få helt eller delvis fritak fra obligatoriske emner i din studieplan. Ekstern utdanning kan også innpasses som valgemner eller som frie emner dersom studieplanen din tillater det, og du kan søke om fritak fra arbeidskrav i enkelte emner.

  Du kan søke om:

  1. Godkjenning av et emne som helt eller delvis erstatning for et obligatorisk emne: Emnet må i innhold og omfang tilsvare det emnet eller den delen av et emne du søker fritak fra, eller det må kunne anses som en velegnet erstatning.

  2. Godkjenning av et emne som valgemne: Emnet må være innenfor fagområdet til studiet ditt. Emnet må ikke overlappe innholdsmessig med obligatoriske emner i studiet.

  3. Godkjenning av emnet som fritt emne i graden: Gjelder kun studier der studieplanen åpner for frie emner. Emnene kan ikke overlappe innholdsmessig med obligatoriske emner i planen. I prinsippet kan alle emner godkjennes, men vi anbefaler at emnene utgjør en samlet fagenhet, for eksempel et årsstudium.

  4. Fritak fra arbeidskrav i et emne: Det må være et emne der det er arbeidskrav og der du enten har gjennomført eller planlegger å gjennomføre tilsvarende aktiviteter. Du må kunne dokumentere allerede gjennomførte arbeidskrav.

  Innpassing gis til et enkeltstudium, og emner som er godkjent inn i ett studium, kan ikke nødvendigvis godkjennes som innpassing for det samme emnet i et annet studium. Hvis du ønsker å søke overgang til et annet studium etter at du har fått innvilget en innpassing, bør du derfor ta kontakt med studieveileder for å avklare om du må søke om innpassing på nytt.

  Dersom du allerede er student, vurderer å ta studier ved andre institusjoner og ønsker å bruke disse som en del av graden din ved FIH kan du søke om forhåndsgodkjenning. Du bruker søknadsskjemaet nedenfor også i disse tilfellene. Dersom du har fått en forhåndsgodkjenning må du også huske å søke om å få emnene innpasset når du har gjennomført studier ved en annen institusjon.

  Du søker om innpassing via StudentWeb.

  Utenlandsk utdanning

  Utenlandsk utdanning kan også innpasses. Utdanningen må være på nivå med den utdanningen du søker fritak fra, og må være akkreditert av godkjent akkrediteringsinstans. Merk at for noen land kan ikke førsteårsemner på bachelornivå innpasses. Dette gjelder for eksempel USA. Ta kontakt med studieveileder dersom du er usikker på hva som kan godkjennes.

  Realkompetanse

  Realkompetanse kan også gi grunnlag for innpassing eller fritak fra arbeidskrav. Dersom du har spørsmål om dette eller ønsker å søke om innpassing på grunnlag av realkompetanse, ta kontakt med oss for veiledning.

  Ved behov for spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen bør du ta kontakt med studieveileder så tidlig som mulig, gjerne i god tid før studiestart. Det kan være ulike grunner til at en har behov for tilrettelegging i studietiden. Det kan gjelde graviditet, sykdom (kort eller langvarig), skade, ulike funksjonshemninger som synshemning, hørselshemning, lese- og skrivevansker. Vi kan hjelpe med tilrettelegging av eksamensituasjon og ellers ved behov i studiesituasjonen så langt det er mulig. Vær oppmerksom på at du må søke om å få tilrettelagt eksamenssituasjonen minst to uker før eksamen. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige. Attesten må inneholde en spesifikasjon av behovet for tilrettelegging eller alternativ vurderingsform i eksamenssituasjonen.

  Hva slags tilrettelegging kan jeg få?

  Listen er ikke uttømmende og vil bli oppdatert. Søknader blir vurdert individuelt, og det er mulig å søke om annen tilpasning enn det som er nevnt her.

  Hvis du har et annet morsmål en norsk:

  • Tilgang til tospråklig ordbok

  Hvis du har dysleksi:

  Lover og regler

  Rettigheter når det gjelder særordning ved eksamen: Universitetsloven § 4-3 (5) og Forskrift om opptak, studier og eksamen § 6-13.

  Eksterne lenker

  Fjellhaug Internasjonale Høgskole er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). SiO har tilbud og tjenester som skal bidra til at hverdagen blir enklere for studenter. SiO tilbyr studentboliger, treningssentre med studentpriser, helsetjeneste med fastlege spesielt for studenter, gratis psykologer og studentrådgivere, gratis karriereveiledning og rimelige barnehageplasser.

  Som student ved Fjellhaug kan du etter å ha betalt semesteravgiften benytte deg av tilbudet.