Emnenavn nynorsk:

Verdsreligionane

Emnenavn engelsk:

World Religions

Undervisningssemester:

Vårsemesteret

Undervisningssted

Oslo

Emneansvarlig:

Høgskolelektor Tonje Belibi

Obligatoriske forkunnskaper:

Ingen

Anbefalte forkunnskaper:

Ingen

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemidler ved eksamen:

Ingen hjelpemidler

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet gir en grunnleggende innføring i de store verdensreligionene. Jødedommen, islam og østlige religioner skal studeres ut fra et historisk perspektiv og deres respektive tros- og atferdsformer. Videre gir emnet en grunnleggende innføring i religionsteorier og drøfter religionenes rolle og funksjon i det moderne samfunnet.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for hovedtrekkene ved utvalgte religionsteorier og religioners plass og funksjon i samfunnet.
  • gjøre rede for hovedtrekkene ved østlige religioner med særlig vekt på hinduismens og buddhismens historie, gudsforestillinger, lære og ritualer.
  • gjøre rede for hovedtrekkene ved jødedommens historie, tro, moderne retninger og festkalender.
  • gjøre rede for antisemittismens historie med vekt på forholdet mellom kirke og jødedom i middelalderen og antisemittismen i Europa i moderne tid.
  • gjøre rede for islam med særlig vekt på Muhammeds liv og lære samt islams videre utbredelse og historie.
  • gjøre rede for hovedtrekkene ved muslimsk tro og praksis med vekt på sunniislam.
  • gjøre rede for hovedtrekkene i muslimsk tro og praksis slik de kommer til uttrykk i ulike bevegelser i islam, med hovedvekt på islamisme, sufisme og folkeislam.
  • gjøre rede for hvordan ulike muslimske bevegelser kommer til uttrykk i en spesifikk kulturell og geografisk kontekst

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om aktuelle religionsteorier og verdensreligionene slik at dette belyser en problemstilling
  • kunne møte mennesker med annet religiøst ståsted med gode kunnskaper og med respekt

Emnet har til sammen 48 undervisningstimer og består hovedsakelig av forelesninger. Det undervises 4 timer i religionsteori, 20 timer i østlige religioner, 10 timer i jødedom og 14 timer i islam.

I tilknytning til emnet arrangerer høgskolen et femukers studieopphold til enten Asia eller Øst-Afrika. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Studieturen til Asia vil ha et særlig fokus på buddhismen, mens studieturen til Øst-Afrika har et særlig fokus på islam. Høgskolen kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen.

Vurderingsform: Skoleeksamen

Varighet: 5

Varighetstype: timer

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

For studenter i Oslo: Deler av pensum er tilgjengelig i kompendium i Canvas. Det er merket med *.

*Neegaard, G. (Red.) (2006). Logos og Dharma: Religioner, livssyn og etikk. Fagbokforlaget; ss. 17-40.

Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (2007). Hva er religion. Universitetsforlaget; ss. 17-66, 86-112, 130-145.

Jacobsen, K. A. & Thelle, N. R. (1999). Hinduismen og buddhismen. Høyskoleforlaget; ss. 37-330.

Opsal, J. (2016). Lydighetens vei: Islams veier til vår tid (3. utg.). Universitetsforlaget; ss. 11-232, 251-263, 288-305.

Rian, D. & Eidhamar, L. G. (1999). Jødedommen og islam (2. utg.). Høyskoleforlaget; ss. 16-108.

8 stp mot KRL104

10 stp. mot RLE1004N

10 stp. mot RLE1004

3 stp. mot BTM2012

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo