Her er informasjon om hvordan du kan si ifra dersom det er noe som bør forbedres eller endres, eller om du er fornøyd med noe ved FIH.

Det er to kanaler for å si ifra:

 • Varsling: Uetiske, straffbare, farlige og skadelige forhold og hendelser, for eksempel mobbing og seksuell trakassering, økonomisk mislighold, og uetisk oppførsel er eksempler på hva som kan meldes inn her.
 • Tilbakemelding: Ris og ros, forbedringsforslag og ting du ikke er fornøyd med ved læringsmiljøet er eksempler på hva som kan meldes inn her.

Dersom det er krise, ta kontakt med nødetatene og varsle deretter rektor.

 • Ambulanse: 113
 • Brann: 110
 • Politi: 112

Varsling

Studenter og ansatte ved alle campus kan benytte dette skjemaet. Les mer om varsling, hva et varsel bør inneholde og hvordan varsler håndteres i Varslingsrutiner for ansatte og studenter ved FIH. Det er mulig å varsle anonymt. Det vil kunne være begrensninger på hvordan vi kan følge opp et varsel og deg som varsler ved et anonymt varsel.

Varselet behandles etter FIHs prinsipper for saksbehandling av varsler.

På hvilken måte kan du varsle?

Du kan varsle skriftlig eller muntlig.

Muntlig varsling kan skje pr. telefon eller direkte til en av dem som er opplistet i varslingsrutinen.

Skriftlig varsling kan skje pr. brev eller e-post.

Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at du oppgir din identitet av hensyn til FIHs behov for å kunne undersøke saken grundigst mulig. Dette sikrer også et best mulig resultat. Anonyme varsler kan sendes per post, stilles til ønsket mottaker eller via skjema på denne nettsiden (tast inn følgende kode: 7DDZ-LA2J-SJ15. Varselet går til rektor).

Dersom du varsler vil navnet ditt være en fortrolig opplysning for den begrensede personkrets i virksomheten som behandler saken.

Hva bør varslingen inneholde?

 • Navn på varsler (kan også være anonymt)
 • Tjenestested/Studiested (kan være anonymt)
 • Dato for varselet
 • Tidsrom, eventuelle dato og klokkeslett for hendelsen eller observasjonen
 • Konkret beskrivelse av hva det varsles om
 • Sted for handlingen
 • Vitner
 • Kjennskap til tidligere saker som involverer samme person(er).

Dersom du trenger støtte i varslingsprosessen:

Som student kan du kontakte studentombudet for støtte, enten i forkant av eller gjennom en varslingsprosess. Kontaktinformasjon ligger under Hvem kontakter jeg? Ansatte kan ta kontakt med verneombud eller en representant i sin fagforening for støtte i varslingsprosesser.

Varsle om seksuelle krenkelser:

Med seksuelle krenkelser menes at den som har størst makt i en relasjon mellom personer i et asymmetrisk maktforhold, anvender en seksualisering av relasjonen på en slik måte at den andres intimitetsgrenser blir krenket. (Definisjon gitt i Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser)

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) ønsker å skape og opprettholde et godt studie- og arbeidsmiljø. FIH vil derfor reagere på grenseoverskridende adferd og drive holdningsskapende arbeid for å fremme et godt studie- og arbeidsmiljø.

Dersom du ønsker å varsle om mulige seksuelle krenkelser, ta kontakt med en av kontaktpersonene. Navn og kontaktinformasjon finner du i Canvas i rommet Studieinformasjon/ forebygging av seksuelle overgrep. Det er også mulig å bruke vanlige rutiner for varsling.

Varsle om mobbing og trakassering eller lignende:

Dersom du opplever mobbing, trakassering eller konflikt kan du ta opp dette enten med et studentrådsmedlem eller verneombud. Du kan også kontakte studieveileder eller diakon. Det er også mulig å bruke vanlige rutiner for varsling.

Tilbakemelding

Læringsmiljøet omfatter de fysiske, psykososiale, organisatoriske, teknologiske og pedagogiske rammene for studentlivet. FIH har både et ansvar for og et ønske om å ivareta et godt og forsvarlig læringsmiljø. Tilbakemeldinger fra studenter og ansatte er vesentlige i dette arbeidet.

Du kan bruke tilbakemeldingsskjemaet (tast inn kode 3H3K-KDFP-J195) for å gi tilbakemeldinger til FIH, enten det er ris eller ros.

Læringsmiljøutvalget (LMU) kan kontaktes dersom du er bekymret for læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget blir også orientert om klager høgskolen mottar på læringsmiljøet via andre kanaler, jf. Lov om universiteter og høgskoler § 4-3 (3).