Student

FIH Promo2022 Foto Kleppa Media 4589

På denne siden finner du viktig informasjon om det å være student ved FIH. Du bør også lese studiehåndboken (lenke) og emnet Studieinformasjon (lenke) i Canvas nøye. Gjennom semesteret forventer vi at du følger med på Canvas (lenke, krever innlogging med Feidebruker) tilnærmet daglig.

Velkommen som student ved FIH! Vi håper du vil trives med studiene og i studiemiljøet. Her finner du generell informasjon for studenter, men se også sidene med informasjon om studiestart for studenter på campus og på samlingsbaserte studier (lenke til nettside, åpnes i ny fane), og for nettstudenter (lenke til nettside, åpnes i ny fane).

Dersom du har behov for å si ifra om noe eller bare ønsker å gi en tilbakemelding, benytt deg av Si ifra!-siden (lenke).

De viktigste datoene du må forholde deg til ligger i akademisk kalender. I tillegg må du lese grundig all informasjon som legges i emnene og studieinformasjon i Canvas, studieplaner og lover og forskrifter.

Høstsemesteret 2024

1.maiFrist for betaling av semester- og studieavgift for førsteårsstudenter fra tredjeland med studiestart høsten 2024 (utenfor EU, EØS og Sveits)

12. august (uke 33)

Semesterstart (oppstartsuke)

Semesteråpning torsdag 15. august

25. august

Frist for semesterregistrering for eksisterende studenter

1. september

Frist for betaling av semester- og studieavgift for studenter fra EU, EØS og Sveits

1. september

Frist for oppmelding til ny og utsatt eksamen i
emner som hadde ordinær eksamen våren 2024

15. september

Frist for semesterregistering for nye studenter

Uke 39

Ny og utsatt eksamen

Innen 20. september

Frist for valg av studenter til ulike verv

1. desember

Frist for oppmelding til valgemner med prosessorientert vurdering våren 2025

25. november–19. desember (uke 48–51)

Eksamensperiode

15. desember

Frist innlevering masteravhandling

20. desember (uke 51)

Semesterslutt

Vårsemesteret 2025

9. januar (uke 2)

Semesterstart/første undervisningsdag

1. februar

Frist for betaling av semester- og studieavgift

1. februar

Frist for semesterregistering for eksisterende og nye studenter

1. februar

Frist for oppmelding til ny og utsatt eksamen i
emner som hadde ordinær eksamen høsten 2024

1. februarSøknadsfrist i lokalt opptak for studenter fra utenfor EU/EØS/Sveits

15. februar

Uke 9

Frist for etteranmelding til ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen

1. mars

Søknadsfrist for studier i Samordna opptak for å søke tidlig opptak eller særskilt vurdering, søkere som ikke har oppholdstillatelse i Norge og søkere som søker med realkompetanse

12.-21. april

Påskeferie, undervisning starter tirsdag etter påske

15. april

Søknadsfrist for studier i Samordna opptak

1. maiFrist for betaling av semester- og studieavgift for første studieår for studenter fra utenfor EU/EØS/Sveits

7.mai - 5. juni (uke 19-23)

Eksamensperiode

20. mai

Frist for oppmelding til valgemner med prosessorientert vurdering eller praksis høsten 2025

6. juni (uke 23)

Semesteravslutning

1. juniSøknadsfrist for studier til lokale opptak for søkere fra EU/EØS/Sveits, søkere som søker med realkompetanse og søkere til studier på masternivå med annet opptaksgrunnlag enn bachelorgrad/cand.mag.-grad.

15. juni

Siste frist innlevering masteravhandling vårsemesteret

1. juli

Søknadsfrist for lokale opptak til studier på masternivå på grunnlag av bachelorgrad/cand.mag.-grad. Ordinær søknadsfrist for studier ved FIH-AAR og FIH-CPH.

Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål om eksamen og vurdering. Spørsmål som ikke er besvart her kan sendes til eksamen@fjellhaug.no.

Hvordan melder jeg meg opp til vurdering?

Du blir automatisk meldt til eksamen når du bekrefter din utdanningsplan i Studentweb. Der det finnes alternative vurderingsformer, vil du bli meldt opp til standard vurderingsordning, normalt prosessorientert vurdering. Du kan se hvilke eksamener du er meldt opp til på Studentweb under Aktive emner. Her kan du også se datoen for endelig vurdering (eksamen/oppgave), endre eksamensform frem til semesterregistreringsfristen, eller eventuelt melde deg av emnet.

Hvor finner jeg kandidatnummeret mitt?

Alle studenter som leverer hjemmeoppgaver og avhandlinger skal benytte et kandidatnummer på besvarelsen. MERK: Kandidatnummer er ikke det samme som studentnummer. Du får et nytt kandidatnummer for hver eksamen/innlevering. Kandidatnummeret finner du på Studentweb når trekkfristen er passert, ca. 1 uke før eksamen/innleveringsdato. Dersom du ikke finner ditt kandidatnummer på Studentweb, ta kontakt med studieadministrasjonen på eksamen@fjellhaug.no.

Kandidatnummeret skal påføres hver side av besvarelsen, inkludert forsiden, på alle innleveringer som skal ha karakter. Besvarelser som er merket med navn, fødselsnummer/innloggings-ID til Studentweb eller studentnummer vil normalt ikke bli vurdert.

Oppgaveutkast og lignende som leveres på Canvas underveis i semesteret skal normalt ikke ha kandidatnummer.

Ved digital klausureksamen på campus blir du automatisk koblet opp med kandidatnummeret ditt, og du behøver derfor ikke sjekke eller skrive dette.

Hvilke frister gjelder?

 • Oppmeldingsfrist til eksamen: 1. februar (vår) og 25. august (høst) (15. september for nye studenter).
 • Oppmeldingsfrist til ny/utsatt eksamen: 1. september (høst) og 1. februar (vår).
 • Trekkfrist for eksamen: 7 dager før eksamenstidspunktet. Du kan selv trekke deg fra vurdering via Studentweb.
 • Sensurfrist: 3 uker etter eksamen/innleveringstidspunkt, 6 uker for masteravhandlinger. For eksamener med sensurfrist etter 1. juli, men før semesterstart, legges det til fire uker på sensurfristen. Sensurfristen for den enkelte eksamen finner du på Studentweb.

Jeg besto ikke eksamen/vurderingen. Hva gjør jeg?

I henhold til Forskrift om opptak, eksamen og studier ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole § 6-2 har følgende studenter rett på ny/utsatt eksamen:

 • Studenter som har gyldig fravær fra en ordinær eksamen, har rett til utsatt eksamen. Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen dokumentert, tvingende fraværsgrunn. Studiesjef avgjør om fraværet kan godkjennes som gyldig.
 • Studenter som har strøket til ordinær eksamen kan gå opp til ny eksamen.
 • Studenter som har møtt til eksamen, men valgt å trekke seg etter oppmøte/levert blankt, har rett på ny/utsatt eksamen.

Studenter som har rett på ny/utsatt eksamen, må selv melde seg opp til dette innen fristen (1. september/1. februar).

Hvordan kan jeg klage eller be om begrunnelse for karakteren min?

Når sensur for en eksamen er kunngjort på Studentweb, har du 1 ukes frist til å be om begrunnelse for karakteren, jf. Lov om universiteter og høskoler § 5-3 (1). Ved muntlig eller praktisk eksamen, skal krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. For muntlig eller praktisk eksamen skal krav om begrunnelse fremsettes muntlig. For andre eksamener skal krav om begrunnelse fremsettes på e-post til eksamen@fjellhaug.no. Du får begrunnelsen enten direkte fra sensor eller via studieadministrasjonen. Sensor kan gi begrunnelsen skriftlig eller muntlig, etter eget valg, og normalt innen 2 uker, jf. Universitets- og høgskoleloven § 5-3 (1).

Hvis du mener du har fått feil karakter, kan du klage på eksamenskarakteren din ved å sende en e-post til eksamen@fjellhaug.no. Fristen for å klage er tre uker etter offentliggjøring av sensur. Dersom du har bedt om begrunnelse på den opprinnelige karakteren begynner klagefristen på tre uker å løpe når du har mottatt denne. Besvarelsen din vil da bli vurdert på nytt av minst to nye sensorer, hvorav minst en ekstern. De nye sensorene skal ikke ha informasjon om karakterer, begrunnelse eller studentens begrunnelse for klagen. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Resultatet etter klagesensur er endelig. Dersom klageresultatet avviker med to karakterer eller mer fra opprinnelig karakter, vil en tredje og endelig sensurrunde bli gjennomført.

Ordinær saksbehandlingstid er tre uker etter klagefristens utløp. Klager som fremmes i juni og juli vil på grunn av ferieavvikling normalt bli behandlet etter sommerferien. Klager som fremmes i desember vil normalt behandles etter juleferien. Ved muntlig eller praktisk eksamen, praksis eller andre vurderingsformer som ikke lar seg etterprøve, kan du ikke klage på selve karakterfastsettelsen, kun på formelle feil ved gjennomføringen av eksamen.

Hvordan klager jeg på formelle feil ved gjennomføring av eksamen?

Dersom du mener det er gjort formelle feil ved selve gjennomføringen av eksamen, kan du klage skriftlig til Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Sinsenveien 15, 0572 Oslo, i samsvar med bestemmelsene i Lov om universiteter og høyskoler § 5-2. Klagen behandles av høgskolens styre eller styrets klagenemd. Dersom klagen fører frem, kan styret eller styrets klagenemd fastsette at det skal foretas ny sensur, eller at det skal avholdes ny eksamen eller prøve.

Kan jeg bytte vurderingsform?

I mange emner er det mulig å velge mellom to vurderingsformer; klausureksamen (skriftlig skoleeksamen uten obligatorisk undervisning) eller prosessorientert evaluering (hjemmeoppgave med obligatorisk undervisning og ev. andre studiekrav). De fleste vil bli meldt opp til prosessorientert evaluering i alle emner der det er mulig.

Du kan endre vurderingsform på Studentweb under Aktive emner frem til semesterregistreringsfristen (25. august/1. februar). Etter dette må du kontakte studieadministrasjonen for å få endret vurderingsform.

Hvis du har valgt prosessorientert vurdering og får for høyt fravær fra undervisningen eller mangler andre studiekrav, vil du automatisk bli byttet over til klausureksamen. Dette gjelder uansett fraværsgrunn. Du vil da få varsel fra studieadministrasjonen om at du har blitt meldt over på alternativ vurderingsordning.

Kan jeg bytte eksamenssted?

I spesielle tilfeller kan studenter som ikke har mulighet til å avlegge eksamen fysisk på FIH (f.eks. pga. utveksling eller andre tungtveiende grunner), søke om å få avlegge denne et annet sted. Søknadsfristen er 4 uker før eksamen. Det er en forutsetning at eksamensstedet kan arrangere eksamen på samme dag og tidspunkt som FIH gjennomfører eksamen. Kontaktperson på eksamensstedet, samt eksamensvakter kan ikke være inhabile i forhold til deg, jf. Forvaltningsloven § 6. Studenter ved FIH som skal avlegge eksamen eksternt, må påregne et administrasjonsgebyr til FIH på 600 kr. I tillegg kan eksternt eksamenssted fakturere studenten.

Studenter som er på utvekslingsopphold i regi av FIH slipper å betale dersom de har gyldig fravær fra gjennomføring av ordinær eksamen ved FIH.

Dersom eksamen finner sted på det amerikanske kontinentet, vil eksamen normalt avvikles på samme dato som ordinær eksamen med oppstart kl 09:00 lokal tid, men avvik kan forekomme hvis det er flere studenter i forskjellige tidssoner som skal benytte seg av ordningen. Søknad om tilpasset eksamenstidspunkt leveres sammen med søknadsskjema for ekstern eksamensavlegging (kontakt studieadministrasjonen for dette).

Eksterne studenter som vil avlegge eksamen ved FIH, må betale 600 kr i administrasjonsgebyr samt eventuelle kostnader ved leie av vakt dersom FIH ikke har eksamen denne dagen (110 kr pr. eksamenstime). Vi tar forbehold om kapasitetsbegrensninger.

Hvordan installerer jeg Safe Exam Browser? (gjelder kun ved klausureksamen på campus)

Alle som ønsker å gjennomføre klausureksamen på campus digitalt, må ha Safe Exam Browser installert på sin maskin. Det er også viktig at versjonen er oppdatert – dette er særlig viktig for de av våre studenter som har installert Safe Exam Browser et tidligere semester.

Derfor må alle som ønsker å gjennomføre eksamen digitalt gjennomføre følgende fremgangsmetode og gjennomføre en demoeksamen for å sikre at Safe Exam Browser er oppdatert. Du kan ta demoprøven så mange ganger du vil, og ingen besvarelser blir lagret eller lest.

For å teste ut demoprøven, bruk maskinen du ønsker å benytte under eksamen og gjør følgende:

 1. Åpne en nettleser etter foretrukket valg (Chrome, Firefox, Opera, Edge e.l.) og gå til nettsiden fih.inspera.no.
 2. Logg deg inn med din Feide-bruker. Du må ha en aktiv Feide-bruker for å kunne avlegge digital eksamen. Har du ikke dette, må du kontakte studieadministrasjonen før du kan fortsette.
 3. Du kommer nå til din Inspera-forside hvor du vil se ditt navn og tre under-faner: Mine prøver, Arkiv og Demoprøver. Klikk på Demoprøver.
 4. Du skal nå se en prøve ved navn Demoeksamen høsten (aktuelt årstall). Merk deg passordet som står i parentes i overskriften. Trykk på knappen Klikk her for å gjøre deg klar.
 5. Dersom du allerede har installert Safe Exam Browser, kan du trykke på knappen Åpne prøve i Safe Exam Browser. Skriv inn passord for eksamen. Dersom du ikke har installert Safe Exam Browser, trykker du på Last ned-knappen nederst på siden. Følg installasjonsveiledningen.
 6. Dersom du åpner prøven og får feilmeldingen «You are running an unsupported version of Safe Exam Browser. Please install the supported version from the exam ticket.», har du en eldre versjon av Safe Exam Browser. Gå ut av eksamen og installer nyeste versjon av Safe Exam Browser (se punkt 5).
 7. Når du får opp demoeksamen som normalt, kan du teste ut tekstverktøyet så mye du vil. Du kan ikke bruke andre applikasjoner på datamaskinen din før du har levert inn eksamen.

Under finner du eksamenskalenderen for FIH for inneværende semester. Du kan få mer informasjon om emnene du er meldt opp til (tidspunkt, kandidatnummer, eksamenslokale etc.) på Studentweb.

Kalenderen viser emner og dato. I emner der man kan velge mellom flere vurderingsformer (klausureksamen vs. prosessorientert vurdering) gjelder samme dato for begge vurderingsformene. Merk at enkelte emner har to deler der begge må fullføres for at emnet skal være bestått, og tidspunktene for disse delene vil være forskjellige.

Eksamensdatoer for valgemner på 600-, 1500-, og 2500-nivå fastsettes etter 1. februar (vår) eller 25. august (høst). Dersom emnet ikke står oppført etter disse datoene, tilbys ikke emnet dette semesteret.

Eksamenskalender 2024 Vår / Exam Calendar 2024 Spring

Informasjon om studie- og semesteravgift ligger på det enkelte studium. I tillegg må påregnes utgifter til pensum og evt. PC. For øvrig er avgifter som følger:

Ny og utsatt eksamen0,-Gratis hvis du hadde strykkarakter, trekk under eksamen eller gyldig fravær på siste ordinære eksamen i emnet.
Eksamen i perioden for ny og utsatt eksamen500,-Eksamensavgift hvis du ikke hadde strykkarakter, trekk under eksamen eller gyldig fravær på siste ordinære eksamen i emnet.
Utskrift av vitnemål første gang0.-Gratis
Ekstern eksamensavlegging for studenter ved FIH600,-Dersom du vil avlegge eksamen på et annet sted enn FIH. Utgifter til lokale og eksamensvakt på eksamensstedet kan komme i tillegg.
Eksamensavlegging på FIH for eksterne studenter600,-Utgifter til eventuell ekstra eksamensvakt kommer i tillegg (p.t. kr 110.- per time)

Klikk for å gå til timeplanen (lenke). Det er forbehold om mindre endringer frem mot semesterstart. Om du ønsker timeplanen til din kalenderapplikasjon vil du finne lenker på siden webcalfiler (lenke). Noen tips når du søker i timeplanen:

 1. Om du ønsker at dagene skal være i kolonner velg «Days are represented as columns» i nedtrekksmenyen oppe til høyre.
 2. Velg uken du vil se på med pilene oppe til høyre.
 3. Velg ditt studium og studieår ved å trykke på classes oppe til venstre. Tilsvarende kan du gjøre for lærere, klasserom og emner.
 4. Klasserommene er representert ved korte navn i timeplanen og kan ses øverst til høyre i hver forelesning. A er auditoriet, K1-6 er klasserom 1-6 og M er matsalen.
 5. Også emnene er representert med forkortelser. Dette er som regel emnekodene og disse kan man finne igjen i studieplanene funnet under om studiet på hvert enkelt studium funnet på https://fih.fjellhaug.no/studier. Lunsj og andakt er representert med henholdsvis L og A og er faste for hver uke. Spesielle hendelser som semesteråpning står med tekst direkte i planen

Dersom du er student ved FIH og vurderer å dra på utveksling har du ulike muligheter, avhengig av hvor lenge du har studert, hva du er interessert i, hvor du kunne tenke deg å reise og hvor lenge du ønsker å være borte.

FIH har utvekslingsavtaler med følgende institusjoner:

I tillegg har vi en samarbeidsavtale med Evangelische Theologische Faculteit, Leuven i Belgia.

Er du interessert i andre lokasjoner eller skoler hjelper vi deg både med å finne aktuelle skoler og å navigere gjennom søknadsprosessen.

Når du skal på utveksling er det også en del forberedelser som må gjøres, inkludert å søke om forhåndsgodkjenning av emnene du ønsker å ta i utlandet og å søke Lånekassen om støtte.

Ta kontakt med studieveileder tidlig i prosessen for å finne ut om utveksling kan være aktuelt for deg, for å finne frem til muligheter og for å få veiledning om hva du må gjøre for å bli klar i tide til et utvekslingsopphold.

ERASMUS+

FIH fikk våren 2021 fornyet ERASMUS Charter. Dette betyr at studenter som reiser til en annen institusjon som også har ERASMUS+, får økonomisk støtte og mange fordeler ved studieoppholdet. Se utdanning i utlandet og ANSA for mer informasjon om ERASMUS+ programmet.

Vårt ERASMUS Policy Statement for perioden 2021-2027 finner du her (nettsiden er på engelsk).

Du kan også finne mer informasjon om innpassing av emner fra utenlandske læresteder (se nedenfor).

Etter hvert som skolen utvikler arbeidet med ERASMUS+ vil informasjon bli gjort tilgjengelig her. Ta gjerne kontakt med Studieveileder for en prat om utenlandsopphold.

Finansiering

Lånekassen tilbyr støtte til de som ønsker å ta deler av utdanningen i utlandet. Se mer informasjon på Lånekassens nettsider. Dersom du velger en utdanning som gir rett til støtte og der undervisningsspråket ikke er engelsk kan du også ha rett på stipend fra Lånekassen for å ta forberedende språkkurs. Se Lånekassens nettsider for mer informasjon.

Tilrettelegging

Dersom du har behov for tilrettelegging på grunn av nedsatt funksjonsevne kan du også ha mulighet til å delta i internasjonalisering, inkludert utveksling. Ta kontakt med internasjonaliseringskoordinator/studieveileder studieveileder@fjellhaug.no for samtale om hva som kan være aktuelt og hvilke støtteordninger som finnes.

FIH tilbyr studentombud i samarbeid med Høyskolen Kristiania, NLA Høgskole, Høgskolen i Molde, Dronning Mauds Minne Høgskole og VID.

Studentombudet heter Marit Elizabeth Sand Solvik og har kontor på Høyskolen Kristiania.

Kontaktinformasjon:

E-post: studentombudet@fjellhaug.no.

Mobil: (+47) 982 89 226. Send sms eller legg igjen beskjed på svareren om du ikke får svar, studentombudet tar kontakt med deg innen to virkedager.

Studentombudet har kontor i Kirkegata 20, nesten i krysset Kirkegata/Prinsens gate, 5. etasje. Avtal tid på forhånd.

https://www.instagram.com/studentombud

Hvis du har tatt høyere utdanning ved et annet lærested, kan du søke om godkjenning av denne utdanningen slik at den kan brukes som en del av studiet ved FiH. Basert på en slik godkjenning kan du få helt eller delvis fritak fra obligatoriske emner i din studieplan. Ekstern utdanning kan også godkjennes som valgemner eller som frie emner dersom studieplanen din tillater det, og du kan søke om fritak fra arbeidskrav i enkelte emner.

Du kan søke om:

1. Godkjenning av et emne som helt eller delvis erstatning for et obligatorisk emne: Emnet må i innhold og omfang tilsvare det emnet eller den delen av et emne du søker fritak fra, eller det må kunne anses som en velegnet erstatning.

2. Godkjenning av et emne som valgemne: Emnet må være innenfor fagområdet til studiet ditt. Emnet må ikke overlappe innholdsmessig med obligatoriske emner i studiet.

3. Godkjenning av emnet som fritt emne i graden: Gjelder kun studier der studieplanen åpner for frie emner. Emnene kan ikke overlappe innholdsmessig med obligatoriske emner i planen. I prinsippet kan alle emner godkjennes, men vi anbefaler at emnene utgjør en samlet fagenhet, for eksempel et årsstudium.

4. Fritak fra arbeidskrav i et emne: Det må være et emne der det er arbeidskrav og der du enten har gjennomført eller planlegger å gjennomføre tilsvarende aktiviteter. Du må kunne dokumentere allerede gjennomførte arbeidskrav.

5. Fritak fra krav om forkunnskap i et emne: Emner som er tilsvarende de forkunnskaper som kreves. For eksempel gresk fra et annet universitet.

Godkjenning gis til et enkeltstudium, og emner som er godkjent inn i ett studium, kan ikke nødvendigvis godkjennes for det samme emnet i et annet studium. Hvis du ønsker å søke overgang til et annet studium etter at du har fått innvilget en godkjenning, bør du derfor ta kontakt med studieveileder for å avklare om du må søke om godkjenning på nytt.

Dersom du allerede er student, vurderer å ta studier ved andre institusjoner og ønsker å bruke disse som en del av graden din ved FIH kan du søke om forhåndsgodkjenning. Du bruker søknadsskjemaet nedenfor også i disse tilfellene. Dersom du har fått en forhåndsgodkjenning må du også huske å søke om å få emnene godkjent når du har gjennomført studier ved en annen institusjon.

Du søker om godkjenning ved å bruke eget skjema. Søknad om godkjenning av eksterne emner

Utenlandsk utdanning

Utenlandsk utdanning kan også godkjennes. Utdanningen må være på nivå med den utdanningen du søker fritak fra, og må være akkreditert av godkjent akkrediteringsinstans. Merk at for noen land kan ikke førsteårsemner på bachelornivå godkjennes. Dette gjelder for eksempel USA. Ta kontakt med studieveileder dersom du er usikker på hva som kan godkjennes.

Realkompetanse

Realkompetanse kan også gi grunnlag for godkjenning eller fritak fra arbeidskrav. Dersom du har spørsmål om dette eller ønsker å søke om godkjenning på grunnlag av realkompetanse, ta kontakt med oss for veiledning.

Ved behov for spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen bør du ta kontakt med studieveileder så tidlig som mulig, gjerne i god tid før studiestart. Det kan være ulike grunner til at en har behov for tilrettelegging i studietiden. Det kan gjelde graviditet, sykdom (kort eller langvarig), skade, ulike funksjonshemninger som synshemning, hørselshemning, lese- og skrivevansker. Vi kan hjelpe med tilrettelegging av eksamensituasjon og ellers ved behov i studiesituasjonen så langt det er mulig. Vær oppmerksom på at du må søke om å få tilrettelagt eksamenssituasjonen minst to uker før eksamen. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige. Attesten må inneholde en spesifikasjon av behovet for tilrettelegging eller alternativ vurderingsform i eksamenssituasjonen.

Hva slags tilrettelegging kan jeg få?

Listen er ikke uttømmende og vil bli oppdatert. Søknader blir vurdert individuelt, og det er mulig å søke om annen tilpasning enn det som er nevnt her.

Hvis du har et annet morsmål en norsk:

 • Tilgang til tospråklig ordbok

Hvis du har dysleksi:

Lover og regler

Rettigheter når det gjelder særordning ved eksamen: Universitetsloven § 4-3 (5) og Forskrift om opptak, studier og eksamen § 6-13.

Eksterne lenker

Studentrådet (SR) ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) er studentenes valgte organ som skal ivareta studentenes interesser på faglige, sosialpedagogiske og velferdsmessige områder. Det representerer studentene ved FIH overfor institusjonen og utad. SR er det naturlige kontaktleddet ut i klassene, og har derfor ansvaret for å gripe fatt i de saker og problemer som enkeltstudenter kommer med, og eventuelt formidler videre. SR forbereder saker, har kontakt med administrasjonen, den faglige ledelsen og andre nødvendige kontakter. SR består av valgte representanter fra alle de forskjellige studieretningene og årskull.

Studentråd ved FIH-OSL 2023-2024 består av:

 • Joakim Løvsjø Viken leder
 • Alexander Løvdal nestleder
 • Line Johanne Garstad sekretær
 • Kathrina Leilani Yuen
 • Ruth-Malene Borgen
 • Kelly Castillote
 • Joyce Kate Tagle
 • Jennifer Singua
 • Vara, valgkrets 1: Mai Hoang Tran

E-post til studentrådet: studentradet@fjellhaug.no

Fjellhaug Internasjonale Høgskole er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). SiO har tilbud og tjenester som skal bidra til at hverdagen blir enklere for studenter. SiO tilbyr studentboliger, helsetjeneste med fastlege spesielt for studenter, gratis psykologer og studentrådgivere, gratis karriereveiledning og rimelige barnehageplasser.

Som student ved Fjellhaug kan du etter å ha betalt semesteravgiften benytte deg av tilbudet.

Hvis jeg trenger støtte i kontakt med FIH?

Ta kontakt med studentombud Marit Elizabeth Sand Solvik.

Kontaktinformasjon:

E-post: studentombudet@fjellhaug.no.

Mobil: (+47) 982 89 226. Send sms eller legg igjen beskjed på svareren om du ikke får svar, studentombudet tar kontakt med deg innen to virkedager.

Studentombudet har kontor i Kirkegata 20, nesten i krysset Kirkegata/Prinsens gate, 5. etasje. Avtal tid på forhånd.

https://www.instagram.com/studentombud

Hvis jeg vil si ifra om noe?

Gå til Si ifra!

For andre spørsmål, ta kontakt med studieveileder, som kan vise deg videre.