Emnenavn nynorsk:

Homiletikk og sjelesorg

Emnenavn engelsk:

Homiletics and Counselling

Undervisningssemester:

Vårsemesteret

Undervisningssted:

Oslo, Aarhus

Emneansvarlig:

Førsteamanuensis Leif Andersen

Obligatoriske forkunnskaper:

Ingen

Anbefalte forkunnskaper:

Ingen

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

N/A

Gjelder fra:

1. august 2021

Forkynnelse og sjelesorg er sentrale oppgaver i den kristne menigheten, ikke minst i en luthersk og protestantisk tradisjon. Både i forkynnelsen og i sjelesorgen er målet å gi hjelp og næring til troen og livet.

Emnets homiletiske del gir en grunnleggende innføring i forkynnelsens bibelske og teologiske forankring og hva slags oppdrag og funksjon forkynnelsen skal ha i menigheten. Forkynnelse er et samspill mellom forkynneren, bibelteksten og tilhørerne. Emnet sikter på å gi verktøy til å reflektere over dette samspillet, slik at man kan utvikle seg i rollen som forkynner. Gjennom lesing av relevant pensum, utvikling av egne prekener og analyse/beskrivelse av andres prekener, lærer studenten å reflektere over samspillet mellom forkynneren, bibelteksten og tilhørerne.

Den sjelesørgeriske delen av emnet gir en innføring i sjelesorgens egenart, innhold og funksjon. Sjelesorgens teologiske forankring vil bli vektlagt, sammen med kunnskap og metodiske elementer hentet fra psykologi og sosiologi. Gjennom undervisning, gruppe- og egenarbeid, vil studenten øves i å reflektere over rollen som sjelesørger, identitetsdannelse og trosutvikling, og hvordan man i sjelesorgen best kan møte mennesker som er i utfordrende situasjoner og gi hjelp til å utvikle et bærekraftig liv og tro.

Emnet er praktisk vinklet og en stor del av arbeidet i emnet vil være knyttet til arbeidet med å utvikle og analyse forkynnelse og delta i arbeidsgrupper om troshistorier.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • gjøre rede for nyere utviklingstrekk i det akademiske studiet av forkynnelse og sjelesorg
 • gjøre rede for forkynnelsens og sjelesorgens teologi, oppdrag og funksjon
 • gjøre rede for den sjelesørgeriske samtalens forutsetninger og rammer

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • reflektere over den betydning forkynneren og sjelesørgeren har som person
 • forberede, gjennomføre og analysere/beskrive en preken
 • analysere og gi tilbakemelding på andres prekener
 • reflektere over personlig identitetsdannelse
 • vurdere, drøfte og analysere utfordringer i den sjelesørgeriske samtalen
 • reflektere tverrfaglig over samspillet mellom sjelesorg og forkynnelse

Emnet har 40 undervisningstimer, 20 i forkynnelse og 20 i sjelesorg.

I forkynnelsesdelen varieres det mellom forelesninger, samtaler og drøftelser og praktisk arbeid med forberedelse, framføring og analyse/beskrivelse av egen og andres forkynnelse i grupper.

I sjelesorgdelen varieres det mellom forelesninger og drøftelse i plenum av caser.

Det er sju (7) arbeidskrav i emnet. Disse må være godkjent for at det skal gis sluttvurdering i emnet. Det er faglærere i samarbeid med emneansvarlig som for hvert semester bestemmer innholdet i hvert arbeidskrav.

Arbeidskrav:

 1. Delta på den obligatoriske undervisningen. Fraværet skal ikke overstige 30 % (jf. kapittel 5.3).*
 2. Levere en bokrapport basert på ett eller to kapitler i homiletikkpensum. Bokrapporten skal være på 500-700 ord.
 3. Holde en preken på 15-17 minutter, som ved en gudstjeneste/høymesse.
 4. Gi tilbakemelding på en medstudents preken.
 5. Levere en bokrapport basert på ett eller to kapitler i sjelesorgpensum. Bokrapporten skal være på 500-700 ord.
 6. Delta i arbeidsgruppe om troshistorier.
 7. Skrive et notat med drøfting av en konkret sjelesørgerisk case. Notatet skal være på 2000 ord.

*Dersom det ikke melder seg nok studenter til at det kan gjennomføres undervisning i emnet, kan frammøtekravet erstattes av følgende:

 • Studenten leverer inn og får godkjent tre papers a 500 ord til faglærer i løpet av semesteret.
 • Studenten møter til to timers (én time er 45 minutter) veiledning fra faglærer.

Se ellers «Fraværsreglement for Fjellhaug Internasjonale Høgskole» i Canvas.

Sluttvurdering

For å bestå emnet må studenten gjennomføre og få godkjent arbeidskravene beskrevet over. Emnet vurderes til bestått/ ikke bestått.

For studenter i Oslo: Deler av pensum er tilgjengelig i kompendium i Canvas. Det er merket med *.

Homiletikk:

Jakobsen, R. N. og Øierud, G. L. (2009). Prekenbeskrivelser. Høyskoleforlaget; ss. 11-110.

Andersen, L. (2006). Teksten og tiden: En midlertidig bog om forkyndelsen (Bind 1). Kolon/Credo; ss.

7-44, 129-284.

Andersen, L. (2006). Teksten og tiden: En midlertidig bog om forkyndelsen (Bind 2). Kolon/Credo; ss.

105-227.

Ringgaard Lorensen, M. (2020). Nyere nordisk homiletikk: Empirisk vending, fremmedhet og

Resonans. I Tidsskrift for Praktisk Teologi, 37(1) (s. 42-53).

Sjelesorg

Andersen, L. (2015). Kroppen og ånden: Sjælesorgens basis. Kolon/Credo; ss. 5-354.

Engedal, L. G. (1994). Guds hjerte og menneskets sjel: Momenter til analyse av sjelesorgens

teologiske og dynamiske egenart. I Tidsskrift for Sjelesorg, 14(2-3), 123-147.

Engedal, L. G. (2000). Forankring og tilblivelse: Om bearbeiding av egen livserfaring gjennom

troshistorie-fortelling. I Tidsskrift for Sjelesorg 20(1-2), 96-113.

5 stp. mot TM1503

2 stp. mot TM1505

3 stp. mot TM1517

5 stp. mot PT1502

5 stp. mot PT2003

5 stp. mot TM1506

5 stp. mot BMM2002

5 stp. mot BMM2003

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo