Emnenavn nynorsk:

Romarbrevet og paulinsk teologi

Emnenavn engelsk:

The Letter to the Romans and Pauline Theology

Undervisningssemester:

Høstsemesteret

Undervisningssted:

Aarhus

Emneansvarlig:

Førsteamanuensis Klaus Vibe

Obligatoriske forkunnskaper:

20 studiepoeng i nytestamentlig gresk

Anbefalte forkunnskaper:

BTM1001

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste C

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet presenterer ulike vitenskapelige metoder med relevans for studiet av Romerbrevet med vekt på tekstenes strukturelle, litterære og teologiske særpreg. Den litterære, retoriske og bibelteologiske vektleggingen tilsier at en helhetlig lesning av Romerbrevet står sentralt i emnet, samtidig som utvalgte tekster får et særlig fokus. Tekstene studeres på grunnlag av gresk tekst og tolkes i lys av deres historiske kontekst.

Eksegesen setter søkelys på sentrale bibelteologiske temaer fra Romerbrevet som Kristus, synden og loven, rettferdiggørelsen, foreningen med Kristus og frelsen, troen, nåde og gave, kampen mot synd, Israel, GT og eskjatologi, de troendes individuelle og kollektive identitet, livsutfoldelse og etikk. Disse spørsmålene leses også i lys av hvordan de samme tema utfoldes i andre Paulinske brev. Det hele drøftes i lys av debatten omkring ulike Paulus-perspektiver. Slik utfordres studenten til å utvikle en helhetlig teologisk lesning av Romerbrevet og av Paulus.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre grundig rede for tilblivelse, sjanger, språklig og litterær oppbygning og innhold til Romerbrevet
  • detaljeksegere ut fra gresk tekst et utvalg av tekster fra Romerbrevet
  • gjøre rede for vitenskapelige metoder og hermeneutiske spørsmål med relevans for studiet av Romerbrevet og paulinsk teologi
  • gjøre rede for og drøfte forskjellige hovedperspektiver på Paulus,
  • Drøfte hovedtemaer i Romerbrevet og i denne sammenheng drøfte hvordan disse temaer utfoldes i andre paulinske brev, hans teologi som helhet og i relasjon til den større kanoniske sammenheng

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • finne, kritisk vurdere og korrekt henvise til faglig informasjon og argumentasjon i en selvstendig analyse av en tekst eller problemstilling med utgangspunkt i en tekst fra Romerbrevet
  • detaljeksegere utvalgte greske tekster i Romerbrevet på en metodisk, selvstendig og faglig måte med bruk av ulike vitenskapelige metoder, særlig språklige, historiske og litterære/retoriske
  • drøfte bibelteologiske spørsmål knyttet til Romerbrevet i rammen av de paulinske brev
  • argumentere kritisk for og imot alternative fortolkninger på metodisk og hermeneutisk reflektert vis

Emnet har til sammen 40 undervisningstimer og vil hovedsakelig bestå av forelesninger. Emnet gir først en innføring i ulike Paulus-perspektiver og forskningshistorien til Paulus mer generelt. Dernest vil undervisningen fokusere på eksegese av sentrale tekster i Romerbrevet, hele tiden med et fokus på en samlet og helhetlig lesning av Romerbrevet. Sentrale teologiske tema i Romerbrevet drøftes i lys av hvordan disse utfoldes i andre Paulinske brev.

Sluttvurdering

Vurderingsform: Hjemmeeksamen

Varighet: 48

Varighetstype: timer

Omfang: 3000 ord (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste)

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

For studenter i Oslo: Deler av pensum er tilgjengelig i kompendium i høgskolens LMS. Det er merket med *.

Bibeltekster:

Følgende tekster fra Romerbrevet skal detaljeksegeres ut fra gresk tekst: Rom 1,1-27; 2,1-16; 3,1-9; 3,19-31; 4,1-6,14; 7,1-8,11; 9,1-13; 11,1-32; 12,1-8; 13,1-10 og 15,1-6.

Følgende tekster leses i oversettelse: Gal 2,11-4,7; 6,1-2; 1 Kor 2,6-16; 9,19-21; 11:17-34; 12-14; 2 Kor 5,11-21; 8-9; Fil 2,1-11 (8,5 sider totalt)

Sekundærlitteratur

*Aune, D. E. (1987). The New Testament in its literary environment (Library of early Christianity 8).

Westminster; ss. 158-160, 197-204, 217-222.

Barclay, J. M. G. (2020). Paul and the Power of Grace. Eerdmans.

Hurtado, L. W. (2018). Honoring the Son: Jesus in Earliest Christian Devotional Practice. Lexham Press;

ss. 1-68.

McKnight, S. & Oropeza B. J. (Eds.) (2020). Perspectives on Paul: Five Views. Baker Academic; ss. 25-

55, 83-106, 133-145, 171-193, 219-236.

Moo, D. J. (2014). Encountering the Book of Romans: A Theological Survey, Encountering Biblical

Studies (2nd Ed.). Baker Academic; ss. 21-215

*Oakes, P (2009). Reading Romans in Pompeii: Paul’s Letter at Ground Level. Fortress Press; ss. 98-

126.

Sandnes, K. O. (1996). I tidens fylde: En innføring i Paulus' teologi. Luther forlag; ss. 29-90, 108-151,

202-250, 269-293, 297-302.

5 stp. mot TM2003

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo