Emnenavn nynorsk:

Misjonsteologi

Emnenavn engelsk:

Theology of Mission

Undervisningssemester:

Vårsemesteret

Undervisningssted:

Oslo, Aarhus, København

Emneansvarlig:

Høgskolelektor Kristian Mogensen

Obligatoriske forkunnskaper:

Ingen

Anbefalte forkunnskaper:

BTM1003

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste B

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet vil gi en innføring i det bibelske og teologiske grunnlaget for kirkens misjonsoppdrag. Med basis i Det gamle testamentets budskap om skapelse, gudsbilde, menneskeverd, menneskets fall i synd, utvelgelse og profetier, vil Det nye testamentets misjonsbudskap drøftes. Her er særlig Jesu misjonsbefalinger, Apostelgjerningenes bilde av den første kristne misjon og Paulus’ misjonsteologi sentrale. Også forholdet til kirkens jødiske arv og til hedenske omgivelser vil tematiseres ut fra relevante bibeltekster. Emnet gir også en innføring i misjonsteologiens historie og en systematisk-teologisk begrunnelse for misjon. Grunnleggende tema innen misjonsvitenskapen vil bli undersøkt, som definisjonen av misjon, kirkeforståelse og forholdet mellom kristendom og religionene. Den systematisk-teologiske begrunnelsen vil særlig drøfte hvordan det kristne misjonsoppdraget kan utfoldes i vår tid, i lys av den økumeniske og samfunnsmessige kontekst.

Kunnskap

 • gjøre rede for det bibelske grunnlaget for misjonsoppdraget, både det gammeltestamentlige og det nytestamentlige og sammenhengen mellom dem
 • gjøre rede for de grunnleggende spørsmålene innen misjonsvitenskapen
 • gjøre rede for grunntrekk i misjonsteologiens historie
 • gjøre rede for misjonsteologiske spørsmål generelt og med henblikk på samtiden
 • gjøre rede for spørsmål knyttet til økumenikk i dagens misjonsvirksomhet

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • anvende den kunnskap emnet har bidratt til innen bibelens misjonsteologi i arbeidet med å tilrettelegge det kristne misjonsoppdragets grunnlag og målsetting
 • anvende den kunnskap emnet har bidratt til innen den systematiske misjonsteologien, i debatter, i egne arbeider og i eventuelt framtidig misjonsarbeid
 • anvende den kunnskap emnet har bidratt til innen økumenikken, i debatter, i egne arbeider og i eventuelt framtidig misjonsarbeid
 • selvstendig finne og henvise til relevant materiale, som kan belyse en problemstilling innen misjonsteologien

Emnet har til sammen 40 undervisningstimer, og består av både forelesninger og seminarer.

Det er to alternative vurderingsformer i emnet, prosessorientert vurderingsform med oppgave eller en skoleeksamen. Det er ulike arbeidskrav knyttet til de to alternative vurderingsformene.

A. Prosessorientert vurderingsform

Arbeidskrav

For å kunne ta prosessorientert vurderingsform må følgende to (2) arbeidskrav være godkjent. Det er faglærer som nærmere fastsetter krav til innhold og tidsfrister for gjennomføring.

 • Delta på den obligatoriske undervisningen. Fraværet skal ikke overstige 30 % (jf. kapittel 5.3).
 • Levere inn utkast til oppgave på Høgskolens LMS innen oppgitt frist for tilbakemelding fra faglærer. Oppgaveutkastet skal oppfylle krav etter gjeldende regler (se dokumentet, Krav til oppgaveutkast ved prosessorientert vurderingsform).

Sluttvurdering

Vurderingsform: Oppgave

Varighet: 1

Varighetstype: semester

Omfang: 4000 ord (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste)

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

B. Skoleeksamen som vurderingsform

(NB! Studenter som har meldt seg opp til prosessorientert vurderingsform, men som ikke oppfyller arbeidskravene, vil få anledning til å gå opp til skoleeksamen.)

Sluttvurdering

Vurderingsform: Skoleeksamen

Varighet: 5

Varighetstype: timer

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

For studenter i Oslo: Deler av pensum er tilgjengelig i kompendium i høgskolens LMS. Det er merket med *.

Bibelteologisk del:

Köstenberger, A. J. & O’Brien, P. T. (2001). Salvation to the Ends of the Earth. A Biblical Theology of

Mission (NSBT 11). Inter Varsity Press; ss. 19-270. (Tilgjengelig i Canvas)

Systematisk teologisk del:

Ahonen, R. A. (2000). Mission in the New Millenium. Theological Grounds for World Mission. The Finnish Evangelical Lutheran Mission; ss. 12-49, 71-265. (Tilgjengelig i Canvas)

Berentsen J. M., Engelsviken T. & Jørgensen K. (red) (2004). Missiologi i dag (2. utg.). Universitetsforlaget; ss. 77-170, 220-241, 262-294 og 381-396.

* Goheen, M. W. (2015). Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer: Lesslie Newbigins

missionale ekklesiologi. I J. B. Nikolajsen (Red.). Missional kirke i et pluralistisk samfund. (s. 28-48). Kolon.

Redse, A. (2008). Epistemological Basis in Interfaith Dialogues – a Neglected Issue? I Norsk tidsskrift

for misjonsvitenskap, 62(2), 101-123. https://journals.mf.no/ntm/article/view/4182/3499

Redse, A. (2007). Freedom of Religion, Religious Tolerance, and the Future of Christian Mission in the Light of Samuel P. Huntington’s Thesis on Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order. I Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 61(4), 259-278. https://journals.mf.no/ntm/article/view/4172/3489.

Redse, A. (2011). Religionsfridom, toleranse og misjon. I Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 65(3-4),

248-265. https://journals.mf.no/ntm/article/view/4259/3576

10 stp. mot MIS201

10 stp. mot TM2008

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo