Emnenavn nynorsk:

Den globale kyrkja i historisk og missiologisk perspektiv

Emnenavn engelsk:

The Global Church in Historical and Missiological Perspective

Undervisningssemester:

Vårsemesteret

Undervisningssted:

København

Emneansvarlig:

Professor Finn Aasebø Rønne

Obligatoriske forkunnskaper:

Nei

Anbefalte forkunnskaper:

BTM1002

BTM1501

BTM2008

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste B

Gjelder fra:

1. januar 2021

Emnets første del er kirkehistorisk (tilsvarende 5 stp.) og gir en innføring i kirkehistoriefagets grunnleggende metodologi. I dette arbeidet vil studentene få trening i å bruke historisk metode og kildekritikk.

Videre blir det gitt en innføring i den globale kirkes historie. Fokuset vil ligge på kirkens historie og utbredelse i Latin-Amerika, Midtøsten, Afrika, Asia og Oceania, og enkelte lands kristendomshistorie vil bli spesielt vektlagt. To viktige fokusområder vil være steder der kirken har møtt islam og den pentekostale kristendoms utbredelse i moderne tid. De lokale kristnes rolle og betydning i utviklingen blir fremhevet, og det vil særlig legges vekt på forholdet og vekselvirkningen mellom kirkenes historiske utvikling og den sosiale, kulturelle og politiske kontekst som denne utviklingen har funnet sted innenfor. Dette skal være med på å kaste lys over den prosessen og de problemstillingene som er forbundet med kontekstualiseringen av den kristne kirke og dens budskap.

I emnets andre del, som er missiologisk (tilsvarende 5 stp.), belyses utfordringer og prosesser som oppstår i møtet mellom kristen misjon og forskjellige kulturelle og religiøse konteksters virkelighetsforståelser og epistemologier og hvordan det spiller inn i kontekstualisering av evangeliet og kommer til uttrykk i forskjellige modeller for kontekstualisering. I behandlingen av kontekstualisering trekkes det inn tematikk knyttet til «spiritual warfare».

Videre arbeides det i dybden med islam og kontekstualisering av evangeliet blant muslimer, likesom der tas fatt i kirkens utfordringer og muligheter for misjon og kontekstualisering i moderne, sekulære og pluralistiske og ny-åndelige livssynskontekster. Med utgangspunkt i globalisering, globaliserings-modeller og globale megatrends belyses noen demografiske og sosioøkonomiske forhold – heriblant urbanisering, rik-fattig-problematikken og utviklingsbistand – og hva det innebærer av utfordringer og muligheter for misjon og samarbeid i lys av kirkens globale og polycentriske karakter

Kunnskap

 • gjøre rede for kirkehistoriefagets grunnleggende metoder
 • gjøre rede for hovedtrekkene i den globale kirkes historiske utvikling i den ikke-vestlige verden fra oldkirken til i dag
 • gjøre grundig rede for kirkens historiske utvikling i bestemte deler av den ikke-vestlige verden
 • gjøre rede for kontekstualisering av evangeliet inn i både religiøse og sekulære kontekster
 • gjøre rede for tendenser og utfordringer i global misjon

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • kritisk og selvstendig anvende kirkehistoriefagets grunnleggende metoder og anvende og tolke kilder på en metodisk reflektert måte
 • presentere grunnleggende kunnskap om kirkens historie i den ikke-vestlige verden ut fra den sosiale, kulturelle og politiske konteksten
 • identifisere, analysere og kritisk vurdere problemstillinger om hvordan man tilnærmer seg andre virkelighetsforståelser og kontekstualiserer evangeliet
 • identifisere, analysere og diskutere globalisering, globale trender, vesentlige tendenser og utfordringer i global misjon

Emnet består av til sammen 40 undervisningstimer og består hovedsakelig av forelesninger og seminarer.

I seminartimene vil kildetekstene blir gjennomgått og diskutert, slik at studentene på den måten får øvelse i å bruke historisk metode og kildekritikk. Arbeidsformene som benyttes forutsetter at studentene deltar aktivt, og etter avtale kan studentene og bli bedt om å gi muntlige presentasjoner av deler av pensum.

Det er to alternative vurderingsformer i emnet, prosessorientert vurderingsform med oppgave eller en skoleeksamen. Det er ulike arbeidskrav knyttet til de to alternative vurderingsformene.

A. Prosessorientert vurderingsform

Arbeidskrav

For å kunne ta prosessorientert vurderingsform må følgende to (2) arbeidskrav være godkjent. Det er faglærer som nærmere fastsetter krav til innhold og tidsfrister for gjennomføring.

 • Delta på den obligatoriske undervisningen. Fraværet skal ikke overstige 30 % (jf. kapittel 5.3).
 • Levere inn utkast til oppgave på Høgskolens LMS innen oppgitt frist for tilbakemelding fra faglærer. Oppgaveutkastet skal oppfylle krav etter gjeldende regler (se dokumentet, Krav til oppgaveutkast ved prosessorientert vurderingsform).

Sluttvurdering

Vurderingsform: Oppgave

Varighet: 1

Varighetstype: semester

Omfang: 4000 ord (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste)

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

B. Skoleeksamen som vurderingsform

(NB! Studenter som har meldt seg opp til prosessorientert vurderingsform, men som ikke oppfyller arbeidskravene, vil få anledning til å gå opp til skoleeksamen.)

Sluttvurdering

Vurderingsform: Skoleeksamen

Varighet: 5

Varighetstype: timer

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

Kirkehistorisk del:

Hastings, A. (Ed.) (1999). A World History of Christianity. Cassell; ss. 147-237; 328-415; 508-536.

Anderson, A. H. (2014). «Stretching Out Hands to God»: Origins and Development of Pentecostalism in Africa. I M. Lindhardt (Ed.), Pentecostalism in Africa: Presence and Impact of Pneumatic Christianity in Postcolonial Societies (s. 54-72). Brill.

Olden-Jørgensen, S. (2009). Til kilderne! Introduktion til historisk kildekritik. Gads Forlag; ss. 9-85.

Kildetekster til kirkehistorisk del:

Delgado, M., Koschorke, K. & Ludwig, F. (Eds.) (2007). A History of Christianity in Asia, Africa and Latin America, 1450-1990: A Documentary Sourcebook. Wm. B. Eerdmans Publishing Company; ss. 3-136; 142-153; 172-181; 184-190; 194-197; 204-206; 217-219; 221-226; 255; 260-261; 267-269; 329-334; 339-340; 357-366; 397-400; 408-411.

Thomas, N. E. (Ed.) (1995): Classic Texts in Mission and World Christianity. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, ss.46-47; 67-71; 207-209.

Missiologisk del:

Campbell, J. (1999). Releasing the Gospel from Western Bondage. I International Journal of Frontier

Missions 16(4), 167–71. http://ijfm.org/PDFs_IJFM/16_4_PDFs/01_Campbell4_3.pdf

Gilchrist, J. (1987). The Christian Witness To the Muslim. I Answering Islam, 64-111.

http://www.answeringislam.org/Gilchrist/Vol2/index.html.

Goheen, M. W. (2014). Introducing Christian Mission Today: Scripture, History, and Issues.

IVP Academic; ss. 370-400.

Hiebert, P. (1994). Anthropological Reflections on Missiological Issues. Baker Academic; ss. 19-51, 75-

92.

Howell, B. & Paris, J. W. (2011). Introducing Cultural Anthropology. Baker Academic; ss. 203-224.

Kettle, D. J. (2015). Western Culture in Gospel Context: Towards the Conversion of the West –

Theological Bearings for Mission and Spirituality. Cascade Books; ss. 130-148.

Leffel, J. (udatert). Contextualization: Building Bridges to the Muslim Community. Xenos Christian

Fellowship; ss. 12. https://www.xenos.org/essays/contextualization-building-bridges-muslim-community.

Mortensen, V. (2006). Det moderne Areopagos. I T. Strandenæs (Red.), Misjon og kultur: Festskrift til

Jan-Martin Berentsen (s. 55-72). Misjonshøgskolens Forlag.

Opsal, J. (2016). Islam: Lydighetens vei. (3. Utg.) Universitetsforlaget; ss. 197-215.

Ott, C., Strauss, S. J. & Tennent, T. C. (2010). Encountering Theology of Mission: Biblical Foundations,

Historical Developments, and Contemporary Issues. Baker Academic; ss. 238-262, 265-291.

Pocock, M., Van Rheenen, G. & McConnell, D. (2005). The Changing Face of World Missions:

Engaging Contemporary Issues and Trends. Baker Academic; ss. 21-44, 79-128, 146-159, 279-320.

Rian, D. & Eidhamar, L. G. (1999). Jødedommen og islam (2. utg.). Høyskoleforlaget; ss. 137-177.

Torm, U. (2007). Brød og Bibler: Om mission og udvikling. I Ny Mission 12, 15-44.

https://issuu.com/danishmissioncouncil/docs/nm_12.

Whiteman, D. L. (1997). Contextualization: The Theory, the Gap, the Challenge. I International

Bulletin of Missionary Research 21(1), 2-7. http://www.internationalbulletin.org/issues/1997-01/1997-01-002-whiteman.pdf

5 stp. mot TM2009

5 stp. mot TM2508

5 stp. mot BTM2010

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo