Emnenavn nynorsk:

Bibelsk etikk

Emnenavn engelsk:

Biblical Ethics

Undervisningssemester:

Uregelmessig, spør studieadministrasjonen

Undervisningssted

København

Emneansvarlig:

Førsteamanuensis Christian S. Holmgaard

Obligatoriske forkunnskaper:

N/A

Anbefalte forkunnskaper:

BTM1001

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste B

Gjelder fra:

1. august 2020

Emnet introduserer de forskjellige måtene etiske spørsmål adresseres på av bibeltekstene, og de forskjellige metodene for etisk tenkning. Hensikten er å gjøre studentene mer kompetente i deres forståelse og bruk av bibeltekstene. Med utgangspunkt i både de teologiske, sosiale økonomiske og økologiske aspektene ved den bibelske etikk, fokuseres det på tekstenes intrakanoniske dialog, deres bidrag til personlig dannelse og hvordan de kan informere etiske valg i nåtiden.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • gjøre rede for hvordan de bibelske tekstene adresserer etiske spørsmål
 • gjøre rede for forskjellige modeller for etisk tenkning i bibeltekstene
 • gjøre rede for forskjellige bibelske teksters etiske standpunkter
 • gjøre rede for lovens funksjon i tekstene
 • gjøre rede for vesentlige aspekter ved den intrakanoniske intertekstuelle dialog om etiske spørsmål

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • identifisere relevante tekster i diskusjonen av etiske dilemmaer
 • reflektere over forholdet mellom tekstenes historiske partikularitet og deres virkningshistoriske plassering i den kristne kanon
 • reflektere over tekstenes intertekstuelle relasjon til andre tekster (blant annet lovtekster), og fortolkningsprosessen som inngår når bibelsk etikk skal utledes
 • anvende de bibelske tekstene som utgangspunkt for diskusjoner om aktuelle spørsmål

Emnet har 40 undervisningstider som fordeles med 20 timer til Det gamle testamente og 20 timer til Det nye testamente. Undervisningen består av forelesninger og gruppearbeid.

Det kreves aktiv deltakelse i undervisningen i form av mindre framleggelser og oversettelse i klassen.

I tillegg til sluttvurdering er det to (2) arbeidskrav i emnet. Dette må være godkjent for at det skal gis sluttvurdering i emnet. Det er faglærer som bestemmer innhold og tidsfrister for gjennomføring av arbeidskrav

Arbeidskrav:

 • Legge fram og få respons på et utkast til behandling av en etisk problemstilling ut fra en bibelsk etikk og gi respons til en medstudents utkast.
 • Levere inn en oppgave på 4000 ord i Canvas, hvor den etiske problemstillingen behandles i lys av relevante bibeltekster.

Sluttvurdering

Vurderingsform: Muntlig eksamen

Varighet: 25

Varighetstype: Minutter

Kommentar: 30 minutters forberedelsestid

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

Barton, J. (2014). Ethics in Ancient Israel. Oxford University Press; ss. 1-276.

Hays, R. B. (1996). The Moral Vision of the New Testament: Community, Cross, New Creation: A

Contemporary Introduction to New Testament Ethics. HarperCollins; ss. 1-72, 138-157, 169-

205, 291-470.

Hurst, L. D. (1992). Ethics of Jesus. I J. B. Green & S. McKnight (Eds.), Dictionary of Jesus and the

Gospels. (s. 210-221). InterVarsity Press.

Moo, D. J. (1984). Jesus and the Authority of the Mosaic Law. I Journal for the Study of the New

Testament, 7(20), 3–49.

Brian, S R. (2013). Paul and the Law: Keeping the Commandments of God. InterVarsity Press; ss. 159-

222.

Wenham, G. (2004). Story as Torah: Reading Old Testament Narrative Ethically. Baker

Academic, ss. 1-127.

Winther-Nielsen, N. (2018). Mosebøgernes brug som vejledning. I J. Olsen (Red.), Den kristne

forkyndelse: Teori og praksis fra Bibelen, i historien, til verden (s. 14-67). Kolon.

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo