Emnenavn nynorsk:

Gamaltestamentleg hebraisk og Genesis

Emnenavn engelsk:

Biblical Hebrew and Genesis

Undervisningssemester:

Vårsemesteret

Undervisningssted:

Aarhus

Emneansvarlig:

Førsteamanuensis Carsten Vang

Obligatoriske forkunnskaper:

HEB1502

Anbefalte forkunnskaper:

Ingen

Tilbys som enkeltemne:

Ja

Hjelpemiddeliste ved eksamen:

Liste C (skoleeksamen i Genesis)

Liste E (muntlig eksamen i hebraisk)

Gjelder fra:

1. august 2021

Emnet er todelt og skal både gi studentene forståelse for Det gamle testamentets hebraiske språk og øvelse i analyse og oversettelse, og gi dem en innføring i gammeltestamentlig eksegese.

I emnets første del, bibelhebraisk, er formålet at studentene skal bli dyktiggjort til å benytte bibelhebraisk i sitt eksegetiske arbeid og kunne arbeide både med poesi og prosa.

Emnets andre del, Genesis, sikter på å gi en innføring i sentrale tekster og teologiske hovedpunkter i Genesis. De angitte pensumtekstene vil bli gjenstand for et detaljeksegetisk studium med vekt på deres historiske, litterære og tematiske/teologiske sider. Detaljeksegesen vil basere seg på den hebraiske grunnteksten. Det vil også bli brukt tid på innledningsspørsmål, tekstenes virknings- og forskningshistorie, og på hermeneutiske refleksjoner knyttet til arbeidet med å relatere tekstene i Genesis til moderne problemstillinger og aktuell samfunnsdebatt.

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • gjøre rede for hebraisk morfologi og syntaks
 • demonstrere innsikt i det bibelhebraiske ordforråd
 • gjøre rede for eksegetiske metoder som er relevante for en kritisk beskrivelse av tekstens form og innhold
 • gjøre rede for tekstens litterære særpreg og historiske bakgrunn
 • gjøre rede for den vitenskapelige debatten omkring tekstenes historiske forankring
 • demonstrere god innsikt i betydningen den moderne forskningen har tillagt Genesis
 • gjøre rede for sentrale momenter i tekstenes virkningshistorie innenfor jødisk og kristen tradisjon

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • oversette og eksegere et utvalg tekster og sjangre fra Biblia Hebraica
 • identifisere og vurdere de tekstkritiske kommentarer i Biblia Hebraica som har betydning for forståelsen av den hebraiske teksten
 • finne og bruke leksikalske og grammatiske hjelpemidler som hjelp til å forholde seg kritisk til oversettelse og eksegese av teksten
 • finne og anvende relevante litterære og eksegetiske metoder til å fortolke teksten, beskrive dens litterære og historiske bakgrunn og bestemme dens teologiske hovedpunkter
 • demonstrere god forståelse for den historiske og litterære bakgrunn for tekster i Genesis
 • relatere fortolkningen av tekstene til moderne problemstillinger og aktuell samfunnsdebatt

Studentene tilbys leksjoner/veiledning tilsvarende 40 undervisningstimer og vil hovedsakelig bestå av forelesninger, øvelser i syntaks og morfologi og arbeid med oversettelse og analyse av bibeltekster.

Sluttvurdering

Del 1

Vurderingsform: Skoleeksamen

Varighet: 4

Varighetstype: timer

Kommentar: Oppgave knyttet til Genesis

Del 2

Vurderingsform: Muntlig eksamen

Varighet: 25

Varighetstype: minutter

Kommentar: Prøving i bibelhebraisk. Studenten har 25 minutters forberedelsestid.

Ved karakterfastsettelse benyttes en gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter.

Tekster:

Genesis

1-4 (6,4 sider)

12-13 (2 sider)

17-18 (3,4 sider)

22 (1,3 sider)

28 (1,1 sider)

32-33 (2,8 sider)

Deuteronomium

5-6 (3,6 sider)

11:13-21 (0,5 sider)

Jesaja

2:1-5 (0,4 sider)

40:1-11 (0,8 sider)

Jona

1 (1 sider)

3-4 (1,2 sider)

Salme

2 (0,7 sider)

6 (0,5 sider)

8 (0,4 sider)

13 (0,3 sider)

25 (1 sider)

98 (0,5 sider)

121 (0,4 sider)

136 (1 sider)

Til sammen cirka 28 sider fra Biblia Hebraica.

Tekstutgave:

Elliger, K. & Rudolph, W. (Red.) (1995 eller senere). Biblia Hebraica Stuttgartensia (5. Ausg.).

Deutsche Bibelgesellschaft.

Eller til Genesis:

Tal, A. (2015). בראשית Genesis. (Biblia Hebraica Quinta 1). Deutsche Bibelgesellschaft.

Grammatikk:

Van Pelt, M. (2007). Biblical Hebrew: A Compact Guide (2nd Ed.). Zondervan.

Wergeland, A. (2016). Bibelhebraisk grammatikk. Universitetsforlaget.

Ordbøker:

Brown, F., Driver, S. & Briggs, C. (2000 eller senere). The Brown – Driver – Briggs Hebrew and

English Lexicon. Hendrickson Publishers.

eller:

Holladay, W. L., Köhler, L. & Baumgartner, W. (1991 eller senere). A Concise Hebrew and Aramaic

Lexicon of the Old Testament. Brill.

Til eksegesen

Wenham, G. J. (1987). Genesis 1-15 (Word Biblical Commentary 1). Word Books; ss. xxi-liii; 1-118.

Wenham, G. J. (1994). Genesis 16-50 (Word Biblical Commentary 2). Word Books; ss. xx-xxv; xxx-xxxviii; 13-53; 96-118; 213-26; 283-304.

Supplerende litteratur:

Averbeck, R. E. (2003). Factors in Reading the Patriarchal Narratives: Literary, Historical, and Theological Dimensions. I D. M. Howard Jr. & M. A. Grisanti (Eds.), Giving the Sense: Understanding and Using Old Testament Historical Texts (s. 115-137). Eerdmans.

Arnold, B. T. (2008). Genesis (New Cambridge Bible Commentary). Cambridge University Press.

Westermann, C. (1976/1981). Genesis 1-11. (Biblischer Kommentar zum Alten Testament I/1). Neukirchener Verlag (eller oversettelsen av Westermann i Continental Commentary serien).

Westermann, C. (1981). Genesis 12-36. (Biblischer Kommentar zum Alten Testament I/2). Neukirchener Verlag (eller oversettelsen av Westermann i Continental Commentary serien).

Westermann, C. (1988). Genesis. T&T Clark International.

5 stp mot HEB151

5 stp mot HEB200

5 stp. mot TM1501

5 stp. mot HEB1501N

5 stp. mot HEB1502N

5 stp. mot HEB1503N

5 stp. mot HEB1501

5 stp. mot HEB1503

23232400
post@fjellhaug.no
Sinsenveien 15
0572 Oslo