Teologi nettstudier

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
60
Semestere
2
Språk
Norsk
Study background

Årsstudium i teologi (tidligere årsstudium i kristendomskunnskap) er et ettårig studium som gir en grunnleggende innføring i Bibelen, den kristne tro og møte med andre livssyn og religioner.

Studiet sikter på å gi økt kunnskap om den kristne tro og livstolkning og gir en innføring i de teologiske disiplinene bibelvitenskap, systematisk teologi, kirkehistorie og konfesjonskunnskap. I tillegg gir studiet en innføring i filosofi, etikk og religionsvitenskap.

Studiet er lagt opp med tanke på deg som har jobb ved siden av studiene. Det vil si at det ikke forventes at du logger inn på forelesninger på et gitt tidspunkt. Det kan bli satt opp orienteringsmøter eller frivillige aktiviteter på gitte tidspunkt, og eksamen gjennomføres også slik at du må forvente å sette av gitte tider til gjennomføringen.

Under følger forslag til studieløp på heltid. Det er også mulig å ta studiet på deltid, da tar du 10-20 studiepoeng per semester. Om ikke annet er nevnt er emnene på 10 studiepoeng. For info om emner, se studieplanen under.

1. semester høst:

  • RLE1001N Innføring i Bibelen
  • BTM1501N Introduksjon til praktisk teologi og misjonsvitenskap
  • RLE1002N Kirkehistorie og kirkekunnskap

2. semester vår:

  • RLE1003N Kristen tro, etikk og livstolkning
  • RLE1004N Verdensreligionene
  • RLE1007N Bibelfag

Opptak skjer via Samordna Opptak. Det er krav til enten generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfrist er 15. april og for enkelte grupper 1. mars.

I emnet RLE1004N Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet, inngår muligheten til å velge en fem ukers studietur. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Fjellhaug Internasjonale Høgskole kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges til og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen.

Vi ønsker at så mange som mulig av våre studenter velger å dra på utveksling. Dette er mulig å gjøre høstsemesteret på tredje studieår. Fjellhaug Internasjonale Høgskole har en avtale med All Nations Christian College som gjør det mulig å ta et semester der. All Nations Christian College har et spesielt fokus på praksis og misjon, inkludert praksis i lokale menigheter.

Årsstudium i teologi gir økt forståelse for den kristne tro, historie og praksis. Studiet kan kvalifisere til både frivillig og lønnet arbeid i menighet og kristne organisasjoner med fokus på barn, unge og misjon. Med nødvendig tilleggsutdannelse innenfor RLE og pedagogikk kan studiet kvalifisere til undervisning i religion, livssyn og etikk på grunnskolenivå og i videregående opplæring.

Du betaler semesteravgift til SiO, kr. 690,- per semester.

Studieavgiften er på kr. 7875,- per semester for heltidsstudenter og kr. 2625,- per 10 studiepoeng for deltidsstudenter. Dersom man er student på deltid, men tar emner tilsvarende heltid vil man bli fakturert som heltidsstudent. I tillegg bør du påregne utgifter til lærebøker, samt en datamaskin dersom du ikke allerede har dette. Dersom du ønsker å delta på studieturer kommer det til å være egenandel.

Studiet er kvalifisert til støtte fra Lånekassen.

Ved behov for spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen bør du ta kontakt med studieveileder så tidlig som mulig, gjerne i god tid før studiestart. Det kan være ulike grunner til at en har behov for tilrettelegging i studietiden. Det kan gjelde graviditet, sykdom (kort eller langvarig), skade, ulike funksjonshemninger som synshemning, hørselshemning, lese- og skrivevansker. Vi kan hjelpe med tilrettelegging av eksamenssituasjon og ellers ved behov i studiesituasjonen så langt det er mulig. Vær oppmerksom på at du må søke om å få tilrettelagt eksamenssituasjonen minst to uker før eksamen. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige. Attesten må inneholde en spesifikasjon av behovet for tilrettelegging eller alternativ vurderingsform i eksamenssituasjonen.