Teologi, formidling og ledelse

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
180
Semestere
6
Språk
Norsk
Study background

Bachelor i teologi, formidling og ledelse gir deg bred kunnskap om Bibelen og kristen tro. Du får god innsikt i praktisk teologi som fagfelt, med vekt på menighetsbygging og gudstjenestearbeid.

Studiet gir deg innsikt i planlegging og gjennomføring av en gudstjeneste/møte, formidling og forkynnelse til barn og unge, og grunnleggende apologetikk. Studiet er lagt opp slik at du har muligheten til å være fire uker i menighetspraksis. I tillegg får du rikelig anledning til å jobbe med egen troshistorie og åndelighet. Som en del av undervisningen får du muligheten til å forberede og holde taler/undervisning og få tilbakemelding på disse. Gjennom studieløpet velger du valgemner fra en stor og omfattende meny, og du kan få innpasset relevante emner tatt andre steder.

Valgemnene som tilbys vil variere noe fra semester til semester, alle valgemnene som kan tilbys ligger i studieplanen.

Bachelor i teologi, formidling og ledelse har praksis der du kan komme i kontakt med barn. Du må legge frem barneomsorgsattest fra politiet for å få adgang til disse emnene. Det fremgår av emnebeskrivelsene hvilke emner det gjelder.

Under følger forslag til studieløp. Om ikke annet er nevnt er emnene på 10 studiepoeng. For info om emner, se studieplanen under.

Overgangsordning fra Bachelor i praktisk teologi er beskrevet i studieplanen.

For info om emner, se studieplanen under.

1.studieår høst

 • RLE1001 Innføring i Bibelen (10 stp.)
 • BTM1002 Kirkehistorie og kirkekunnskap (10 stp.)
 • BTM1501 Introduksjon til praktisk teologi og misjonsvitenskap (10 stp.)

1.studieår vår

 • PT2501 Kristen tjeneste og utrustning (10 stp.)
 • BTM1003 Kristen tro og etikk (10 stp.)
 • PT1501 Bekjennelse og etterfølgelse (10 stp.)

2.studieår høst

 • PT2003 Kristen formidling og opplæring (10 stp.)
 • PT2005 Apologetikk (10 stp.)
 • Valgfritt emne (10 stp.)

2.studieår vår

 • RLE1007 Bibelfag (10 stp.)
 • Valgfritt emne (10 stp.)
 • Valgfritt emne (10 stp.)

3.studieår høst (anbefalt utvekslingssemester)

 • SJE1001 Innføring i sjelesorg eller utveksling (10 stp.)
 • Valgfritt emne eller utveksling (10 stp.)
 • Valgfritt emne eller utveksling (10 stp.)

3.studieår vår

 • PT2004 Gudstjeneste- og menighetsledelse med praksis (10 stp.)
 • PT2502 Kristent lederskap (10 stp.)
 • SJE2002 Jeremia - til livshjelp og troshjelp (10 stp.)

Opptak skjer via Samordna Opptak. Det er krav til enten generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfrist er 15. april og for enkelte grupper 1. mars.

I emnet RLE1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i andre semester av studiet, inngår muligheten til å velge en fem ukers studietur. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Fjellhaug Internasjonale Høgskole kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges til og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen. Som ett av dine valgemner i bachelorgraden, normalt i tredje studieår, kan du også velge å gjennomføre et femukers feltstudium med misjonspraksis (emnet TM1510) i et misjonsland i enten Sør-Amerika, Afrika eller Asia. Se studieplanen for mer informasjon.

Vi ønsker at så mange som mulig av våre studenter velger å dra på utveksling. Dette er mulig å gjøre høstsemesteret på tredje studieår. Fjellhaug Internasjonale Høgskole har en avtale med All Nations Christian College som gjør det mulig å ta et semester der. All Nations Christian College har et spesielt fokus på praksis og misjon, inkludert praksis i lokale menigheter.

Bachelorstudiet i teologi, formidling og ledelse er et utdanningstilbud som kvalifiserer til arbeid med formidling og undervisning i kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Studiet er aktuelt for barne- og ungdomsarbeidere, trosopplærere, forkynnere, pastorer/forsamlingsledere. Studiet er også relevant for misjonærer, bibelskolelærere og frivillige menighetsarbeidere som ønsker mer kompetanse innenfor det teologiske fagområdet. Det går også an å tilrettelegge studieløpet på en slik måte at man kan gå videre på FIHs Master i teologi og misjon.

Hvis du vurderer å bli prest i Den norske kirke, har FIH inngått en samarbeidsavtale med VID i Stavanger og MF i Oslo om opptak på profesjonsstudiet i teologi ved VID eller MF. Avtalene innebærer at du etter fullført bachelor- og mastergrad i teologi og misjon ved FIH kan søke opptak til praktisk-teologisk utdanning ved VID/MF. Etter noe tilleggsutdanning ved VID/MF, vil du få en attest som bekrefter at du har en kompetanse som i innhold og omfang tilsvarer cand.theol.-graden, som igjen kan danne grunnlaget for ordinering til prestetjeneste etter Forskrift om tilsetting av menighetsprest (FOR 1988-06-17 nr 3361) §3. Hvor mye av studiene fra Fjellhaug som kan godkjennes, avhenger imidlertid av hvilke valgemner du har valgt på bachelor- og masternivå. Du bør derfor ta kontakt med studieadministrasjonen så tidlig som mulig i studieløpet hvis du vurderer presteutdannelse etter denne ordningen.

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om Bibelen.
 • har kunnskap om kristendommens historie og den kristne kirkes tro og lære.
 • har kunnskap om andre religioner og sekulære livssyn.
 • har bred kunnskap om praktisk teologi som fag- og forskningsfelt, med vekt på menighetsbygging og misjon.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre en gudstjeneste.
 • kan formidle bærekraftig kristen tro og lære gjennom forkynnelse og undervisning for barn, ungdom og voksne.
 • kan tolke og anvende bibeltekster på en reflektert måte inn i dagens samfunnskontekst.
 • kan reflektere over teologi og praksis i lys av egne erfaringer og relevant fagstoff.
 • har evne til å møte mennesker med ulike livssynsmessige eller teologiske oppfatninger med respekt og relevant kunnskap.
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og arbeidsformer og har nødvendig digital kompetanse.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har evne til å arbeide alene og sammen med andre, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan delta i faglige samtaler innenfor fagfeltet praktisk teologi.
 • kan bidra til utvikling av god praksis ut ifra faglige forutsetninger og innsikt i yrkesetiske problemstillinger.
 • kan skrive fagoppgaver på høyere nivå innenfor rammen av 1. syklus.

Du betaler semesteravgift til SiO, fra høst 2023 blir den kr. 690,- per semester.

Studieavgiften er per i dag kr. 3675,- per semester. Deltidsstudenter som melder seg til mindre enn 15 stp. i semesteret betaler 2625 kr (gjelder fra høst 2024). Gi beskjed til studieveileder@fjellhaug.no om at du skal ha redusert faktura som deltidsstudent.

I tillegg bør du påregne utgifter til lærebøker, samt en datamaskin dersom du ikke allerede har dette. Dersom du ønsker å delta på studieturer kommer det til å være en egenandel. I tillegg kan det komme reiseutgifter til praksissted.

Studiet er kvalifisert til støtte fra Lånekassen.

Ved behov for spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen bør du ta kontakt med studieveileder så tidlig som mulig, gjerne i god tid før studiestart. Det kan være ulike grunner til at en har behov for tilrettelegging i studietiden. Det kan gjelde graviditet, sykdom (kort eller langvarig), skade, ulike funksjonshemninger som synshemning, hørselshemning, lese- og skrivevansker. Vi kan hjelpe med tilrettelegging av eksamenssituasjon og ellers ved behov i studiesituasjonen så langt det er mulig. Vær oppmerksom på at du må søke om å få tilrettelagt eksamenssituasjonen minst to uker før eksamen. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige. Attesten må inneholde en spesifikasjon av behovet for tilrettelegging eller alternativ vurderingsform i eksamenssituasjonen.