Teologi og mission

Studiested
Campus København - FIUC-CPH
Studiepoeng
180
Semestere
6
Språk
Dansk
Study background

Bachelor i teologi og mission sætter fokus på Bibelen, den kristne tro, og den kristne kirkes opgave nationalt og internationalt i mødet med forskellige livssyn og kulturer.
Se mere på www.laesteologi.dk

Bachelor i teologi og mission kan tages som fuldtidsstudier over 3 år med 60 ECTS-point om året. Desuden tilbyder FIUC-København en 1-årig tillægspakke med en række fag således, at du har mulighed for samlet at få en 4-årig teologisk uddannelse, der i omfang svarer til en dansk bacheloruddannelse i teologi. Efter færdiggørelsen af de 4 års studier har du mulighed for at søge om optag på kandidatuddannelserne ved de danske universiteter og dermed ende med en dansk kandidatgrad i teologi. Ønsker du at blive præst i den danske folkekirke, skal du derefter søge ind på Pastoralseminariet.

Du kan også vælge at gennemføre den 3-årige bacheloruddannelse uden at tage den 1-årige tillægspakke og så fx søge job inden for kirke og mission på baggrund af din 3-årige bacheloruddannelse eller søge ind på en norsk master i teologi eller beslægtede masteruddannelser.

Nedenfor kan du se det anbefalede studieforløb. For information om fagene, se studieplanen nedenunder.

Studieplan for Bachelor i teologi og misjon Høsten 2024

SemesterFag
1. år efterårExamen philosophicum
Indføring i Bibelen
Indføring i latin / valgfag
1. år forårExamen facultatum
Kirkehistorie og konfessionskundskab
Latinske tekster / valgfag
2. år efterårTeologisk dannelse og samtidsanalyse
Dogmatik med kildetekster / valgfag
Indføring i nytestamentlig græsk

2. år forår

Indføring i gammeltestamentlig hebraisk / valgfag

Oldkirke og kristologi
Nytestamentlige græske tekster
3. år efterårBibelhebraiske tekster / valgfag
Global kirke- og missionshistorie efter 1300
Historiografi og historisk metode
Markusevangeliet
3. år forårGT eksegese / valgfag
Skabelse og forløsning
Missionsfag
Romerbrevet og paulinsk teologi
4. år efterår (tillægsår)Udvalgte tekster i GT
Homiletik og sjælesorg med praktisk teologi som akademisk fagområde
Fordybning i nytestamentlig eksegese
4. år forår (tillægsår)
 • Kulturforståelse og kulturmøder
 • Kultur og kommunikation
 • Feltstudium og praktik
Bacheloropgave


Vi optager nye studerende hvert andet år (ulige årstal).

Ansøgningsfrist:

15. april for ansøgere på baggrund af realkompetence
1. juli for ansøgere på baggrund af gymnasial uddannelse og 23/5-reglen

Du får besked om optagelse senest i begyndelsen af juli (men ansøgningerne behandles løbende, og der gives svar tidligere, hvis det er muligt. Så søg gerne så tidligt, som det er muligt for dig).

Optag sker via "Lokalt opptak" HER. Optagelseskravet er enten generel studiekompetence eller realkompetence.

En bachelorgrad ligger på nivå 6.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsutbyttet defineres i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

 • har god oversikt over teologi som fagfelt og kjenner til de ulike teologiske disipliners egenart, problemstillinger og metoder.
 • har bred kunnskap om Bibelen og fortolkningen av den.
 • har bred kunnskap om kristen tro i historisk og samtidig perspektiv.
 • har kunnskap om kirkens misjonsoppdrag og kan drøfte hvordan det kristne misjonsoppdragets grunnlag og målsetting kan gjennomføres i vår egen tid.

Ferdigheter

 • kan anvende tilegnet kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • kan fortolke (eksegere) bibeltekster i oversettelse og NT-tekster ut fra gresk tekst.
 • kan bearbeide og presentere kunnskap om kristen tro og lære i ulike kirkelige og faglige sammenhenger.
 • kan møte mennesker med ulike religiøse eller teologiske oppfatninger med respekt.
 • kan drøfte utfordringer som det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet medfører og kunne bidra til konstruktiv dialog mellom ulike religioner og kulturer.
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og arbeidsformer og har nødvendig digital kompetanse.

Generell kompetanse

 • har evne til å arbeide alene og sammen med andre, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan diskutere og foreslå løsninger på teologiske problemer gjennom dialog med andre og i bevissthet om den praktiske konteksten de kan oppstå og må løses i.
 • kan bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet ut ifra faglige forutsetninger og innsikt i yrkesetiske problemstillinger.
 • kan reflektere over forholdet mellom egen identitet, tro og utøvelse av teologisk innsikt.

I norsk videregående uddannelse lægges stor vægt på internationalisering. Høgskolen ønsker, at så mange som muligt af de studerende tager på udveksling og anbefaler, at den studerende på forhånd søger om godkendelse, for at de påtænkte fag kan indpasses i bachelorgraden. Det er muligt at tage på udveksling i efterårssemesteret på tredje studieår.

Der er forskellige muligheder for at tage på udveksling. Fjellhaug Internasjonale Høgskole har aftaler med All Nations Christian College, nord for London, og Freie Theologische Hochschule, Giessen (Tyskland), og det er også muligt at komme på udveksling andre steder. Læs mere om udveksling under punktet "Utveksling" på siden HER

Der arrangeres løbende studieture af kortere og længere varighed.

Bachelorgraden giver dig adgang til videre studier på universiteter i Danmark og i udlandet. Du kan kombinere bacheloruddannelsen med andre uddannelser inden for fx IT, kommunikation, religionsvidenskab, sprog med mere.

Bachelorgraden i teologi og mission kvalificerer dig til en række arbejdsopgaver, hvor formidling står centralt.

 • Præst (efter videre universitetsstudier og Pastoralseminariet)
 • Missionær
 • Menighedsmedarbejder
 • Arbejde i kristelige organisationer og kirkesamfund
 • Børne- og ungdomsmedarbejder
 • Tværkulturelt arbejde
 • Kirke- og kulturmedarbejder
 • Og meget andet

Uddannelsens internationale udblik åbner for gode jobmuligheder, også i udlandet.

Uddannelsen er gratis.

Uddannelsen er ikke SU-godkendt i Danmark. Hvis du som fuldtidsstuderende på bachelorstudiet ikke har fast indkomst via pension eller lignende, har du mulighed for at søge om økonomisk støtte i form af lån og stipendier finansieret af Dansk Bibel-Institut.

Ansøgningsskemaet til økonomisk støtte vil blive gjort tilgængeligt for nye studerende forud for næste optag.

Vælger du at tage hele uddannelsen på FIUC-CPH som fuldtids nærværsstuderende, kan du søge om lån det første år og dernæst stipendier. Stipendierne udgør 75 % af SU 10 måneder om året. Det første år modtager du også en starthjælp, hvis du gennemfører hele året.