Teologi og misjon

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
180
Semestere
6
Språk
Norsk
Study background

Bachelor i teologi og misjon setter søkelyset på Bibelen, den kristne tro, og den kristne kirkes oppdrag nasjonalt og internasjonalt i møte med ulike livssyn og kulturer.

Bachelorgraden i teologi og misjon oppnås på grunnlag av eksamener av 180 studiepoengs omfang og har en normert studietid på 3 år. Det er mulig å gjennomføre studiet på deltid over 6 år.

For å oppnå bachelor i teologi og misjon må graden inneholde følgende elementer:

 • 20 studiepoeng i examen philosophicum og examen facultatum
 • 20 studiepoeng i nytestamentlig gresk
 • 140 studiepoeng i kjerneemner innenfor teologi og misjon. Av disse skal minst 50 stp. være på fordypningsnivå. Minst 20 stp. av fordypningen må være innenfor misjonsfag. I kjerneemnene må man være innom alle de teologiske disiplinene (bibelvitenskap, systematisk teologi, kirkehistorie, praktisk teologi og missiologi).


Bachelor i teologi og misjon har valgemner med praksis der du kan komme i kontakt med barn. Du må legge frem barneomsorgsattest fra politiet for å få adgang til disse emnene. Det fremgår av emnebeskrivelsene hvilke emner det gjelder.

Under følger forslag til studieløp. Om ikke annet er nevnt er emnene på 10 studiepoeng.

Enkelte emner krever fullført GRE1002 Innføring i nytestamentlig gresk og GRE1003 Nytestamentlige greske tekster.

Overgangsordninger

Studenter som har begynt studier etter gammel plan, fullfører etter den planen, med enkelte tilpasninger.

Studenter som har begynt studier etter gammel plan, men ikke fullfører på normert tid, får to år på seg til å fullføre. Det betyr at obligatoriske emner i studier påbegynt høsten 2020 må være fullført i løpet av våren 2024. I mange emner innpasses overlappende eller motsvarende emner i ny plan.

Dersom du ser at det ikke blir mulig for deg å fullføre innenfor disse rammene må du kontakte studieveileder så snart som mulig for å legge en individuell plan.

Spesielt for studenter ved Campus Oslo:

Studenter som begynte studiene før 2020 fullfører etter gammel plan. Det kan være at enkelte emner tilbys med ny emnekode, men innholdet vil være det samme som i tilsvarende emne med gammel kode. De må være ferdige med emner som ikke lenger tilbys i ny studieplan innen våren 2023.

Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål.


Under følger forslag til studieløp. Om ikke annet er nevnt er emnene på 10 studiepoeng. For info om emner, se studieplanen under.

1. studieår høstBTM1001 Innføring i BibelenGRE1002 Innføring i nytestamentlig greskBTM1002 Kirkehistorie og kirkekunnskap
1. studieår vårBTM1003 Kristen tro og etikkGRE1003 Nytestamentlige greske teksterEX1001 Examen philosophicum
2. studieår høstBTM1501 Introduksjon til praktisk teologi og misjonsvitenskapBTM2003 MarkusevangelietEX1004 Examen facultatum
2. studieår vårBTM2009 MisjonsteologiBTM1502 Homiletikk og sjelesorgBTM1004 Verdensreligionene
3. studieår høst (anbefalt utvekslingssemester)BTM2006 Kristologi og frelseslære, evt. utvekslingBTM2001 Salmenes bok, evt. utveksling

BTM2010 Misjon i kontekst, evt. utveksling

3. studieår vårBTM2005 Romerbrevet og paulinsk teologiValgfritt emneValgfritt emne

Studieplan for Bachelor i teologi og misjon Vår 2024

Studieplan for Bachelor i teologi og misjon Vår 2024 (samlingsbasert)

Studieplan for Bachelor i teologi og misjon gammel plan

Opptak skjer via Samordna Opptak. Det er krav til enten generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfrist er 15. april og for enkelte grupper 1. mars.

Opptakskravet er enten generell studiekompetanse (GENS) eller realkompetanse etter gjeldende regler.

For nærmere bestemmelser om opptak og opptakskrav henvises det til «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole».

En bachelorgrad ligger på nivå 6.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsutbyttet defineres i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten

 • har god oversikt over teologi som fagfelt og kjenner til de ulike teologiske disipliners egenart, problemstillinger og metoder.
 • har bred kunnskap om Bibelen og fortolkningen av den.
 • har bred kunnskap om kristen tro i historisk og samtidig perspektiv.
 • har kunnskap om kirkens misjonsoppdrag og kan drøfte hvordan det kristne misjonsoppdragets grunnlag og målsetting kan gjennomføres i vår egen tid.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende tilegnet kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • kan fortolke (eksegere) bibeltekster i oversettelse og NT-tekster ut fra gresk tekst.
 • kan bearbeide og presentere kunnskap om kristen tro og lære i ulike kirkelige og faglige sammenhenger.
 • kan møte mennesker med ulike religiøse eller teologiske oppfatninger med respekt.
 • kan drøfte utfordringer som det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet medfører og kunne bidra til konstruktiv dialog mellom ulike religioner og kulturer.
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og arbeidsformer og har nødvendig digital kompetanse.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har evne til å arbeide alene og sammen med andre, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan diskutere og foreslå løsninger på teologiske problemer gjennom dialog med andre og i bevissthet om den praktiske konteksten de kan oppstå og må løses i.
 • kan bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet ut ifra faglige forutsetninger og innsikt i yrkesetiske problemstillinger.
 • kan reflektere over forholdet mellom egen identitet, tro og utøvelse av teologisk innsikt.

I norsk høyere utdanning legges det stor vekt på internasjonalisering og det er et mål at utveksling skal være normalen. Høgskolen anbefaler at utvekslingen legges til ett av de tre siste semestrene. Dessuten anbefales det at studenten på forhånd søker om godkjennelse for at emnene som er tenkt gjennomført kan innpasses i bachelorgraden.

Vi ønsker at så mange som mulig av våre studenter velger å dra på utveksling. Dette er mulig å gjøre høstsemesteret på tredje studieår.

Se student-siden for mer informasjon om muligheter for utveksling.

I emnet BTM1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i fjerde semester av studiet, inngår muligheten til å velge en fem ukers studietur til enten Asia eller Øst-Afrika. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Studieturen til Asia vil ha et særlig fokus på buddhismen, mens studieturen til Øst-Afrika har et særlig fokus på islam. Høgskolen kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen.

Som ett av dine valgemner i bachelorgraden, normalt i tredje studieår, kan du også velge å gjennomføre et femukers feltstudium med misjonspraksis (emnet BTM1504) i et misjonsland i enten Sør-Amerika, Afrika eller Asia.

Bachelorstudiet i teologi og misjon er et utdanningstilbud som kvalifiserer til arbeid med formidling og undervisning i kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Studiet er aktuelt for barne- og ungdomsarbeidere, trosopplærere, forkynnere, pastorer/forsamlingsledere. Studiet er også relevant for misjonærer, bibelskolelærere og frivillige menighetsarbeidere som ønsker mer kompetanse innenfor det teologiske fagområdet. Det går også an å tilrettelegge studieløpet på en slik måte at man kan gå videre på FIHs Master i teologi og misjon.

Hvis du vurderer å bli prest i Den norske kirke, har FIH inngått en samarbeidsavtale med VID i Stavanger og MF om opptak på profesjonsstudiet i teologi ved VID eller MF. Avtalene innebærer at du etter fullført bachelor- og mastergrad i teologi og misjon ved FIH kan søke opptak til praktisk-teologisk utdanning ved VID/MF. Etter noe tilleggsutdanning ved VID/MF, vil du få en attest som bekrefter at du har en kompetanse som i innhold og omfang tilsvarer cand.theol.-graden, som igjen kan danne grunnlaget for ordinering til prestetjeneste etter Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke. Hvor mye av studiene fra Fjellhaug som kan godkjennes, avhenger imidlertid av hvilke valgemner du har valgt på bachelor- og masternivå. Du bør derfor ta kontakt med studieadministrasjonen så tidlig som mulig i studieløpet hvis du vurderer presteutdannelse etter denne ordningen.

Du betaler semesteravgift til SiO, fra høst 2023 blir den kr. 690,- per semester.

Studieavgiften er per i dag kr. 3675,- per semester. Deltidsstudenter som melder seg til mindre enn 15 stp. i semesteret betaler 2625 kr (gjelder fra høst 2024). Gi beskjed til studieveileder@fjellhaug.no om at du skal ha redusert faktura som deltidsstudent.

Dersom du betaler fra utlandet må du påse at du overfører nok til å dekke gebyrer i begge bankene som behandler transaksjonen. Prisliste for gebyrer i vår bank.

I tillegg bør du påregne utgifter til lærebøker, samt en datamaskin dersom du ikke allerede har dette. Dersom du ønsker å delta på studieturer kommer det til å være en egenandel. I tillegg kan det komme reiseutgifter til praksissted.

Studiet er kvalifisert til støtte fra Lånekassen.

Bachelor i teologi og misjon tilbys samlingsbasert. Det samlingsbaserte tilbudet organiseres ved at det hvert semester tilbys samling(er) på inntil to uker.

Vår 2024 vil samlingen gjennomføres i uke 7.

I tillegg deltar studentene på det digitale undervisningstilbudet gjennom overføring av ordinær campusundervisning.

Se Timeplan for oversikt over undervisningen. I timeplanen kan du søke etter BTM 1.år, BTM 2.år eller BTM 3.år under klasse eller spesifikt etter emne.

Undervisningen foregår på dagtid.

Studenter som velger det samlingsbaserte studieløpet, må oppfylle arbeidskravene til de enkelte emnene. Hvis ikke vil de flyttes over på det ordinære studieløpet og kan ikke flyttes tilbake. Det anbefales at studenter som tar det samlingsbaserte studieløpet følger normert studieprogresjon, da høgskolen ikke kan garantere at det gis tilbud om samlingsbasert studieløp hver gang et emne tilbys.

Følgende generelle retningslinjer gjelder for emnetyper:

• Obligatoriske emner: Undervisningstilbudet deles mellom samling og digitalt tilbud. Det er krav om at fraværet ikke skal overstige 30 % og kravet gjelder samlingen for seg og det digitale undervisningstilbudet for seg.

• Valgemner: Valgemner undervises vanligvis ikke, men studenten kan søke om leseveiledning. Ordningen er identisk med ordningen for ordinært studieløp.

Det vil være mulig å booke kost og losji på FIH under samlingene, så langt det er kapasitet. Ta kontakt med utleie@fjellhaug.no for å booke eller med eventuelle spørsmål.

Priser per 31.03.2023:

Overnatting:

Klasserom inkl. frokost pr døgn: 200,-. Sengetøy, laken og håndkle må medbringes selv.

Enkeltrom inkl. frokost pr døgn: kr 850,-. Mer enn 3 døgn: Halv pris.

Dobbeltrom inkl. frokost pr døgn: kr 1.150,-. Mer enn 3 døgn: Halv pris.

Måltider:

Lunsj: kr 95,-. Enkeltbillett internt: kr 80,-. Studentlunsj: kr 60,-.

Middag: kr 120,- u/ dessert. Kr 150,- m/dessert.