Teologi og misjon

Studiested
Campus Oslo
Studiepoeng
180
Semestere
6
Språk
Norsk
Study background

Bachelor i teologi og misjon setter søkelyset på Bibelen, den kristne tro, og den kristne kirkes oppdrag nasjonalt og internasjonalt i møte med ulike livssyn og kulturer.

Bachelorgraden i teologi og misjon oppnås på grunnlag av eksamener av 180 studiepoengs omfang og har en normert studietid på 3 år. Det er mulig å gjennomføre studiet på deltid over 6 år.

For å oppnå bachelor i teologi og misjon må graden inneholde følgende elementer:

 • 20 studiepoeng i examen philosophicum og examen facultatum
 • 20 studiepoeng i nytestamentlig gresk
 • 140 studiepoeng i kjerneemner innenfor teologi og misjon. Av disse skal minst 50 stp. være på fordypningsnivå. Minst 20 stp. av fordypningen må være innenfor misjonsfag. I kjerneemnene må man være innom alle de teologiske disiplinene (bibelvitenskap, systematisk teologi, kirkehistorie, praktisk teologi og missiologi).


Bachelor i teologi og misjon har valgemner med praksis der du kan komme i kontakt med barn. Du må legge frem barneomsorgsattest fra politiet for å få adgang til disse emnene. Det fremgår av emnebeskrivelsene hvilke emner det gjelder.

Under følger forslag til studieløp. Om ikke annet er nevnt er emnene på 10 studiepoeng.

Enkelte emner krever fullført GRE1002 Innføring i nytestamentlig gresk og GRE1003 Nytestamentlige greske tekster.

Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål.

For info om emner, se studieplanen under.

1.studieår høst

 • BTM1001 Innføring i Bibelen (10 stp.)
 • BTM1002 Kirkehistorie og kirkekunnskap (10 stp.)
 • GRE1002 Innføring i nytestamentlig gresk (10 stp.)

1.studieår vår

 • EX1001 Examen Philosophicum (10 stp.)
 • BTM1003 Kristen tro og etikk (10 stp.)
 • GRE1003 Nytestamentlige greske tekster (10 stp.)

2.studieår høst

 • BTM1501 Introduksjon til praktisk teologi og misjonsvitenskap (10 stp.)
 • EX1005 Examen Facultatum (10 stp.)
 • BTM2003 Markusevangeliet (10 stp.)

2.studieår vår

 • BTM1004 Verdensreligionene (10 stp.)
 • BTM1502 Homiletikk og sjelesorg (10 stp.)
 • BTM2009 Misjonsteologi (10 stp.)

3.studieår høst

 • BTM2001 Salmenes bok (10 stp.) eller utveksling
 • BTM2006 Kristologi og frelseslære (10 stp.) eller utveksling
 • BTM2010 Misjon i kontekst (10 stp.) eller utveksling

3.studieår vår

 • BTM2005 Romerbrevet og paulinsk teologi (10 stp.)
 • Valgfritt emne (10 stp.)
 • Valgfritt emne (10 stp.)

Opptak skjer via Samordna Opptak. Det er krav til enten generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfrist er 15. april og for enkelte grupper 1. mars.

Opptakskravet er enten generell studiekompetanse (GENS) eller realkompetanse etter gjeldende regler.

For nærmere bestemmelser om opptak og opptakskrav henvises det til «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole».

En bachelorgrad ligger på nivå 6.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsutbyttet defineres i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten

 • har god oversikt over teologi som fagfelt og kjenner til de ulike teologiske disipliners egenart, problemstillinger og metoder.
 • har bred kunnskap om Bibelen og fortolkningen av den.
 • har bred kunnskap om kristen tro i historisk og samtidig perspektiv.
 • har kunnskap om kirkens misjonsoppdrag og kan drøfte hvordan det kristne misjonsoppdragets grunnlag og målsetting kan gjennomføres i vår egen tid.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende tilegnet kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • kan fortolke (eksegere) bibeltekster i oversettelse og NT-tekster ut fra gresk tekst.
 • kan bearbeide og presentere kunnskap om kristen tro og lære i ulike kirkelige og faglige sammenhenger.
 • kan møte mennesker med ulike religiøse eller teologiske oppfatninger med respekt.
 • kan drøfte utfordringer som det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet medfører og kunne bidra til konstruktiv dialog mellom ulike religioner og kulturer.
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og arbeidsformer og har nødvendig digital kompetanse.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har evne til å arbeide alene og sammen med andre, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kan diskutere og foreslå løsninger på teologiske problemer gjennom dialog med andre og i bevissthet om den praktiske konteksten de kan oppstå og må løses i.
 • kan bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet ut ifra faglige forutsetninger og innsikt i yrkesetiske problemstillinger.
 • kan reflektere over forholdet mellom egen identitet, tro og utøvelse av teologisk innsikt.

I norsk høyere utdanning legges det stor vekt på internasjonalisering og det er et mål at utveksling skal være normalen. Høgskolen anbefaler at utvekslingen legges til ett av de tre siste semestrene. Dessuten anbefales det at studenten på forhånd søker om godkjennelse for at emnene som er tenkt gjennomført kan innpasses i bachelorgraden.

Vi ønsker at så mange som mulig av våre studenter velger å dra på utveksling. Dette er mulig å gjøre høstsemesteret på tredje studieår.

Se student-siden for mer informasjon om muligheter for utveksling.

I emnet BTM1004 Verdensreligionene, som vanligvis tas i fjerde semester av studiet, inngår muligheten til å velge studietur til enten Asia eller Afrika. Formålet med studieturen er å gi studentene innblikk i lokal religionspraksis og kultur, og deler av undervisningen blir gitt under studieturen. Studieturen til Asia vil ha et særlig fokus på buddhismen, mens studieturen til Afrika har et særlig fokus på islam. Høgskolen kunngjør i begynnelsen av høstsemesteret hvilket område/land studieturen planlegges og studentene må påberegne en ekstra utgift i tilknytning til studieturen. Det er mulig å gjennomføre emnet uten å være med på turen.

Som ett av dine valgemner i bachelorgraden, normalt i tredje studieår, kan du også velge å gjennomføre et femukers feltstudium med misjonspraksis (emnet BTM1504) i et misjonsland i enten Sør-Amerika, Afrika eller Asia.

Bachelorstudiet i teologi og misjon er et utdanningstilbud som kvalifiserer til arbeid med formidling og undervisning i kirkesamfunn og kristne organisasjoner. Studiet er aktuelt for barne- og ungdomsarbeidere, trosopplærere, forkynnere, pastorer/forsamlingsledere. Studiet er også relevant for misjonærer, bibelskolelærere og frivillige menighetsarbeidere som ønsker mer kompetanse innenfor det teologiske fagområdet. Det går også an å tilrettelegge studieløpet på en slik måte at man kan gå videre på FIHs Master i teologi og misjon.

Hvis du vurderer å bli prest i Den norske kirke, har FIH inngått en samarbeidsavtale med VID i Stavanger og MF om opptak på profesjonsstudiet i teologi ved VID eller MF. Avtalene innebærer at du etter fullført bachelor- og mastergrad i teologi og misjon ved FIH kan søke opptak til praktisk-teologisk utdanning ved VID/MF. Etter noe tilleggsutdanning ved VID/MF, vil du få en attest som bekrefter at du har en kompetanse som i innhold og omfang tilsvarer cand.theol.-graden, som igjen kan danne grunnlaget for ordinering til prestetjeneste etter Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke. Hvor mye av studiene fra Fjellhaug som kan godkjennes, avhenger imidlertid av hvilke valgemner du har valgt på bachelor- og masternivå. Du bør derfor ta kontakt med studieadministrasjonen så tidlig som mulig i studieløpet hvis du vurderer presteutdannelse etter denne ordningen.

Du betaler semesteravgift til SiO, fra høst 2023 blir den kr. 690,- per semester.

Studieavgiften er per i dag kr. 3675,- per semester. Deltidsstudenter som melder seg til mindre enn 15 stp. i semesteret betaler 2625 kr (gjelder fra høst 2024). Gi beskjed til studieveileder@fjellhaug.no om at du skal ha redusert faktura som deltidsstudent.

Dersom du betaler fra utlandet må du påse at du overfører nok til å dekke gebyrer i begge bankene som behandler transaksjonen. Prisliste for gebyrer i vår bank.

I tillegg bør du påregne utgifter til lærebøker, samt en datamaskin dersom du ikke allerede har dette. Dersom du ønsker å delta på studieturer kommer det til å være en egenandel. I tillegg kan det komme reiseutgifter til praksissted.

Studiet er kvalifisert til støtte fra Lånekassen.

Ved behov for spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen bør du ta kontakt med studieveileder så tidlig som mulig, gjerne i god tid før studiestart. Det kan være ulike grunner til at en har behov for tilrettelegging i studietiden. Det kan gjelde graviditet, sykdom (kort eller langvarig), skade, ulike funksjonshemninger som synshemning, hørselshemning, lese- og skrivevansker. Vi kan hjelpe med tilrettelegging av eksamenssituasjon og ellers ved behov i studiesituasjonen så langt det er mulig. Vær oppmerksom på at du må søke om å få tilrettelagt eksamenssituasjonen minst to uker før eksamen. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige. Attesten må inneholde en spesifikasjon av behovet for tilrettelegging eller alternativ vurderingsform i eksamenssituasjonen.